Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code
   Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
   Effects of rainfall intensity and combined fertilizer application on the dynamic process of nitrogen and phosphorus loss in typical vegetable plots in Taihu Lake region
   CHENG Mingkun, MIN Ju, ZHANG Yanying, WANG Yuhe, HAO Yaqiong, SHI Weiming
   DOI: 10.12357/cjea.20240090
   Abstract FullText HTML
   Research progress on the occurrence characteristics of nitrogen and phosphorus leaching in dryland farmland
   LIU Hanwen, LUAN Haoan, ZHANG Yitao, XI Bin, DONG Kuijun, WANG Weijun
   DOI: 10.12357/cjea.20240040
   Abstract FullText HTML PDF
   Toxic effect of hexavalent chromium on seed germination and seedling growth of red kidney bean and the alleviation effect of exogenous NO
   YANG Xiaohuan, YANG Jingyi, WANG Ziran, WANG Chenglong, SONG Yaping, MA Jinhu
   DOI: 10.12357/cjea.20240007
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatial and temporal evolution characteristics and driving mechanism of cultivated land conversion in the lower Liaohe River Plain
   LIU Hongbin, WANG Honghong, JIN Ziwei, PAN Chunling
   DOI: 10.12357/cjea.20240171
   Abstract FullText HTML
   Response of the soil urease enzymatic reaction to the application of three organic nitrogen fertilizers
   LI Jiawang, XU Jia, YU Hang, LUO Hui, SHEN Jupei, CHEN Chao, BAI Xin, YUE Zhonghui
   DOI: 10.12357/cjea.20230602
   Abstract FullText HTML PDF
   Corn cultivation alters bacterial diversity and function in salinized soils of the Diversionary Yellow River Irrigation Area
   LI Fengxia, HUANG Yeyun, WANG Zhangjun, SHEN Jingli, SUN Jiao, ZHANG Yonghong, WU Xia, GUO Xinnian
   DOI: 10.12357/cjea.20230575
   Abstract FullText HTML PDF
   Comparison of simulation accuracy of potato phenology models and their sensitivity to rising temperature
   WANG Xiaoxian, WANG Jing, LI Yang, CHEN Renwei, ZHAO Lingxuan, LIU Xiaxia, HU Qi, ZHANG Zhenzhen, ZHAO Xiling, ZHAO Gengyun
   DOI: 10.12357/cjea.20230632
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of digitalization on the income of urban leisure agriculture: an empirical study based on the survey data of 8 cities in China
   CAO Bingxue, LI Jin
   DOI: 10.12357/cjea.20240109
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of crop nutrient uptake utilization and yield in the flax intercropping pattern
   HAN Jing, WANG Yifan, GAO Yuhong, WANG Yingze, YAN Bin, WEN Ming, WANG Haidi, LIU Hongsheng
   DOI: 10.12357/cjea.20230690
   Abstract FullText HTML PDF
   Life cycle assessment of ammonia and methane emission reduction technology model for manure management in Hebei Province
   WANG Hongge, ZHANG Lu, WANG Xuan, BAI Zhaohai, MA Lin
   DOI: 10.12357/cjea.20230679
   Abstract FullText HTML PDF
   Research on the path of improving green production efficiency of tuber crops in China from the perspective of configuration
   YU Shuiqing, ZHENG Jun, ZHANG Mingyue
   DOI: 10.12357/cjea.20230737
   Abstract FullText HTML PDF
   Can government intervention induce standardized waste management for small farmers: analysis based on the perspective of element transformation
   LIU Qiong, WEN Yazhou, XIAO Haifeng
   DOI: 10.12357/cjea.20230682
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis of vulnerable level and characteristics of nitrogen losses from agricultural and livestock production system in Jing-Jin-Ji Region
   YANG Songqi, ZHANG Nannan, BAI Zhaohai, WANG Xuan, MA Lin
   DOI: 10.12357/cjea.20230732
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact of the “23·7” extreme heavy precipitation on maize yield in the Hebei Plain
   QUAN Tao, ZHANG Chengguo, FENG Ying, LI Hongjun, GUO Ying, SHEN Yanjun
   DOI: 10.12357/cjea.20230703
   Abstract FullText HTML PDF
   How digital capabilities promote farmers to adopt carbon sequestration technologies in farmland?
   DU Fengjun, ZHAO Xiaoying, ZHENG Jun, ZHANG Mingyue
   DOI: 10.12357/cjea.20240140
   Abstract FullText HTML PDF
   A study on the impact of digital economy development on carbon emission efficiency in crop production system
   CHEN Weihong, GENG Fangyan, ZHANG Hongsheng
   DOI: 10.12357/cjea.20230674
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of flooding on soil organic carbon and dissolved organic carbon under extreme rainstorm
   HU Chanjuan, YAN Chuang, GUO Lei, HAO Minjie, MAO Qizheng, YANG Shengzhi
   DOI: 10.12357/cjea.20230657
   Abstract FullText HTML PDF
   Optimal nitrogen management approach for green transformation of county-level crop-livestock mode——a case study of Tangxian
   ZhangXiaomeng, MaWenqi, FanXiangwen, MaLin, BaiZhaohai, ZhangZhongyi, HaoLiyan, HanPeng, XuChun, HouXingjun, WangXueping
   DOI: 10.12357/cjea.20240003
   Abstract PDF
   Input threshold of urea ammonium nitrate solution for high yield and efficiency of maize production under shallow buried drip irrigation in semi-arid region of northeast China
   KONG Lili, YIN Caixia, HOU Yunpeng, ZHANG Lei, ZHAO Yinkai, LIU Zhiquan, XU Xinpeng
   DOI: 10.12357/cjea.20240123
   Abstract FullText HTML PDF
   Comprehensive evaluation of physiological responses and low nitrogen tolerance of foxtail millet at different domestication stages
   SHANG Chunyue, LAN Qian, DENG Yufeng, ZHU Feng, ZHAO Meicheng, WANG Haigang
   DOI: 10.12357/cjea.20240051
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis of DOC fluorescence spectral structure of black soil in different regions under conservation tillage
   CHE Yanjing, GU Siyu, WANG Ziying, BAI Xueyan, FENG Jingyi, ZHANG Weijian, LI Yuhang
   DOI: 10.12357/cjea.20240146
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis of spatial and temporal characteristics and drivers of agricultural carbon emissions in China
   XUE Yuan, LI Chunhua, LI Jingwen, LV Hui, LAI Qingyun, KANG Zhilin, YAO Peng, LI Jiahui
   DOI: 10.12357/cjea.20240038
   Abstract FullText HTML PDF
   The situation, dynamic evolution, and prediction of carbon emissions in the planting industry of Sichuan Province
   XIONG Ying, DAN Yuling, WANG Bin, XIANG Zhimin, LIU Zongmin
   DOI: 10.12357/cjea.20230750
   Abstract FullText HTML PDF
   Coupling and coordinated development of the Water—Energy—Food—Forest system in Yangtze River Basin
   HUANG Shuyuan, FU Yimin, ZHANG Yuyan, YANG Jianzhou
   DOI: 10.12357/cjea.20240016
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of feed supplement and manure application on phosphorus leaching
   LIU Ling, BAI Zhaohai, MA Lin
   DOI: 10.12357/cjea.20230680
   Abstract FullText HTML PDF
   Nutrient flow characteristics analysis of typical county in crop-livestock systems in black soil region in Northeast China
   WANG Yiying, ZHANG Chang, YUAN Jingchao, LIU Jianzhao, WANG Naihui, LIANG Yao, FAN Wei, REN Jun, CAI Hongguang
   DOI: 10.12357/cjea.20220938
   Abstract FullText HTML PDF
   The research on refined apportionment of agricultural non-point sources based on hydrology model and remote sensing technology
   LI Qiyun, LI Jifeng, LI Zeli, SHEN Yanjun, LIU Xia
   DOI: 10.12357/cjea.20240178
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of rainfall and fertilization on soil nitrate nitrogen migration-distribution around water replenishing rivers
   XU Xiaoyuan, LI Tongyang, YIN Gaofei, YANG Yize, JIAO Huiqing, WEN Hongda, WANG Tiantian, XI Bin, LI Wenchao
   DOI: 10.12357/cjea.20230654
   Abstract FullText HTML PDF
   Study on the influence mechanism of digital economy development on agricultural climate resilience — Based on the analysis of regulatory effects and spatial spillover effects
   CHEN Weihong, YU Qing
   DOI: 10.12357/cjea.20240145
   Abstract FullText HTML PDF
   Synergistic effect of agricultural pollution reduction and carbon reduction and its influence mechanism in China
   LIU Shuang, LIU Chang
   DOI: 10.12357/cjea.20230605
   Abstract FullText HTML PDF
   Optimal sowing date of spring maize under different water supply conditions
   LI Yang, WANG Jing, WANG Peijuan, YIN Hong, HU Qi, HUANG Mingxia, CHEN Renwei
   DOI: 10.12357/cjea.20240079
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of two Cd-accumulating varieties of tomato combined with indigenous microorganisms on soil available Cd
   MENG Qingyu, ZHANG Guangwei, GAO Xitong, GAO Jiayuan, MI Liang, CHEN Liqian, YANG Zhixin
   DOI: 10.12357/cjea.20240015
   Abstract FullText HTML PDF
   The impact of Verticillium wilt on community composition and assembly of cotton root endotrophic bacteria
   QI Yang, LI Kaixuan, ZHAO Ziyue, ZHANG Fengling, WANG Fenghua, SUN Ruibo
   DOI: 10.12357/cjea.20240026
   Abstract FullText HTML PDF
   Broadband crop rotation of cotton-grain-rape improved crop yield and light utilization efficiency
   DONG Ming, ZHANG Qian, WANG Yan, WANG Shulin, FENG Guoyi, LIANG Qinglong, QI Hong, ZHAO Guiyuan
   DOI: 10.12357/cjea.20230753
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics and influencing factors of soil organic carbon sequestration for different maize straw returning years under shallow buried drip irrigation
   GE Xuanliang, YANG Hengshan, YANG Xuezhen, ZHANG Ruifu, LIU Jing, LI Yingying
   DOI: 10.12357/cjea.20230769
   Abstract FullText HTML PDF
   Evaporation of lake water and exchange of surface water and groundwater in the Nandagang Wetland
   ZHOU Rui, QU Wenjing, WANG Chaoyue, DAI Fenggang, LI Fanghong
   DOI: 10.12357/cjea.20230708
   Abstract FullText HTML PDF
   Review of research on the impacts of climate change on staple grain crops in the three provinces of Northeast China
   YU Shui, ZHANG Xiaolong, WANG Yan, SHEN Yanjun
   DOI: 10.12357/cjea.20230692
   Abstract FullText HTML PDF
   Construction and verification of critical nitrogen dilution curve for spring maize varieties with different nitrogen efficiencies
   GUO Caixia, HUANG Gaojian, WANG Yongliang, GUO Junling, YANG Zhiping
   DOI: 10.12357/cjea.20240021
   Abstract FullText HTML
   Analysis and suggestions on agroecological practices in China: a study based on 431 national eco-farms
   HU Xiaofang, SUN Renhua, SUN Yuanfeng, LI Xiaoyang, GAO Ge, XU Zhiyu, YAN Dongquan
   DOI: 10.12357/cjea.20230676
   Abstract FullText HTML PDF
   Ecological environmental quality evaluation and driving factor analysis of the Lijiang River Basin, based on Google Earth Engine
   WEI Xi, YANG Dazhi, CAI Xiangwen, SHAO Ya, TANG Xiangling
   DOI: 10.12357/cjea.20230633
   Abstract FullText HTML
   Configuration analysis of factors influencing carbon emissions from provincial agriculture in China under the TOE framework:combining NCA and fsQCA methods*
   SHI Zhiheng, WANG Ruixia
   DOI: 10.12357/cjea.20240087
   Abstract FullText HTML PDF
   The co-evolution of agroecology and food security at provincial level in China—An empirical analysis based on the Haken model
   ZHONG Jiawei, ZHENG Jun
   DOI: 10.12357/cjea.20240203
   Abstract FullText HTML PDF
   Mechanism of crop-endophytic microbes interactions in response to elevated CO2 concentrations and drought stress: A review
   LIU Yujia, ZHANG Peng, LI Shuxin, LIU Lei, JIANG Miao, LI Xiangnan, LIU Haifeng
   DOI: 10.12357/cjea.20230591
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of long-term straw returning on methane emission from rice-crayfish coculture in rice season
   JIANG Yajie, QIN Pengming, LI Zhun, HUANG Zhanhang, LIN Jiying, SHEN Xu, PANG Yuzhuo, WANG Jinping
   DOI: 10.12357/cjea.20240067
   Abstract FullText HTML PDF
   Study on the spatial spillover and threshold effects of rural revitalization on agricultural carbon emissions in the Yellow River Basin
   ZHAO Jincai, DU Yongmeng, REN Shixin, DUAN Kaifeng, REN Ruiying
   DOI: 10.12357/cjea.20240060
   Abstract FullText HTML PDF
   Carbon sink and environmental benefit analysis of seaweed cultivation in China
   LIU Zhiqiang, LIANG Guizhu, WANG Hao, ZHANG Yufeng, LI Jiaru, SONG Ziyun, YANG Meng, LIU Ying
   DOI: 10.12357/cjea.20240071
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of different tillage measures and organic manure application amount on soil phosphorus fractions in dry-land wheat fields
   ZHANG Pengfei, YANG Na, WANG Ke, YANG Zhiguo, WANG Hui, WANG Xiaomin, ZHANG Jiancheng
   DOI: 10.12357/cjea.20240247
   Abstract FullText HTML PDF
   Greenhouse gas emission characteristics and influencing factors of the crop and livestock production systems, Shanxi Province
   ZHANG Jianjie, YUAN Shaoyu, HE Ningbo, HAN Shihui
   DOI: 10.12357/cjea.20240144
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis of ecological land stability and spatial pattern in western China
   DENG Shiyu, LIU Shaokun, HUANG Licheng, LU Rucheng, LU Shengquan, DENG Yuan
   DOI: 10.12357/cjea.20230397
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics of groundwater level and nitrate variability at typical sites in the Piedmont Region of the North China Plain
   SUN Kaiwen, MIN Leilei, WANG Yucai, LIU Meiying, SHEN Yanjun
   DOI: 10.12357/cjea.20230668
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatial distribution characteristics of nutrient resources quantity of main crop straw and its potential to replace chemical fertilizer in Hebei Province
   LI Jing, ZHAO He, LI Wenqi, HE Jiayao, HAN Ya, GAO Aifang, WU Xueping
   DOI: 10.12357/cjea.20230731
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects and its spatial characteristics of socialized agriculture services on agricultural carbon emissions
   ZHU Meirong, WANG Ganqiu, XIANG Wenkai, SHANG Jie
   DOI: 10.12357/cjea.20240022
   Abstract FullText HTML PDF
   Ecological stoichiometry characteristics of soil extracellular enzymes under different citrus ages and analysis of their driving factors
   CHEN Ruifeng, ZENG Quanchao, HU Man, ZHOU Lianhao, MA Maohua
   DOI: 10.12357/cjea.20240151
   Abstract FullText HTML PDF
   Relationship between photosynthetic compensation limitation and photoassimilates of maize under heterogeneous light
   MA Cuie, LIU Yu, QIU Qian, DU Junbo, SUN Xin
   DOI: 10.12357/cjea.20230771
   Abstract FullText HTML PDF
   The impact of nitrogen application on antioxidant characteristics of dryland potato leaves and yield in the mountainous region of southern Ningxia, China
   SU Ming, LIU Qiangjuan, ZHANG Zhengzhen, ZHOU Tian, HONG Ziqiang, LI Fangou, KANG Jianhong, WU Hongliang
   DOI: 10.12357/cjea.20240048
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of protected agriculture on carbon reduction and carbon sink increase in China: an empirical study based on 1828 county panel data
   LI Jiajia, WANG Pengxin, ZHANG Rui
   DOI: 10.12357/cjea.20230531
   Abstract FullText HTML PDF
   Response of suitable area of highland barley in the Tibetan Plateau to climate change based on Maximum Entropy Model analysis
   ZHAO Jiali, LANCUO Zhuoma, WANG Wei, WANG Handong, WANG Wen, SHEN Jiping
   DOI: 10.12357/cjea.20230665
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatial correlation network structure and influencing factors of carbon emission efficiency of freshwater aquaculture in China
   CHEN Xiaolong, JIA Wenhan, CHEN Keqi, LIANG Chenlu, DI Qianbin
   DOI: 10.12357/cjea.20230468
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of tillage practices on yield, carbon emissions and economic benefits of ratoon sugarcane
   ZHOU Wenling, CHEN Diwen, WU Qihua, FANG Jiequn, AO Junhua
   DOI: 10.12357/cjea.20240106
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatiotemporal evolution and driving factors of China’s agricultural carbon emissions
   CUI Han, WANG Bingcan, ZHOU Mingsheng
   DOI: 10.12357/cjea.20230709
   Abstract FullText HTML PDF
   The effects of different phosphorus supply levels on the organic acids, inorganic phosphorus, and microorganisms in the rhizosphere soil of switchgrass (Panicum virgatum L.)
   LIU Weifan, ZHAO Cong, LIU Hao, QU Xiaoyu, LIU Jili, WU Na
   DOI: 10.12357/cjea.20240008
   Abstract FullText HTML PDF
   Forage−animal energy balance and benefit Analysis of household ranches in different stocking rate
   BAI Yisula, ZHU Peizhi, LI Zhiguo, HAN Guodong
   DOI: 10.12357/cjea.20230694
   Abstract FullText HTML PDF
   Can organic agriculture adoption promote farmers’ income?
   LU Yu, XIANG Ping’an, YU Liang
   DOI: 10.12357/cjea.20240012
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatiotemporal differentiation characteristics and driving factors of agricultural green development in the Yellow River Basin from a county perspective
   HAN Xu, WANG Ying, LIU Wenting, YU Wanlin, XIA Xianli
   DOI: 10.12357/cjea.20230638
   Abstract FullText HTML PDF
   Abstract FullText HTML
   Study on Spatiotemporal Changes of Physiological and Biochemical Indexes and Total Flavonoids of Tetrastigmahemsleyanum in response to blue and purple monochromatic light treatment
   , , , , , , ,
   DOI: 10.12357/cjea.20210116
   Abstract PDF
   Abstract FullText HTML
   Colunm
   Research progress of carbon nanotubes in delivery of plant genetic materials
   YAO Xue, CUI Lüjun, CHENG Huiling, MA Huixin, YE Ting, BIE Zhilong, WU Honghong
   2024, 32(5): 737-744. DOI: 10.12357/cjea.20230635
   Abstract FullText HTML PDF
   Nano-enabled seed treatment technology: an efficient strategy to enhance climate resilience of crops
   KANG Zhao, ZHAO Lijuan
   2024, 32(5): 745-754. DOI: 10.12357/cjea.20230641
   Abstract FullText HTML PDF
   Response of nitrogen fertilizer productivity of spring maize on the Loess Plateau to different tillage measures: a meta-analysis
   CHEN Yafei, WANG Hui, NIU Biao, YIN Lina, WANG Shiwen, DENG Xiping
   2024, 32(5): 755-765. DOI: 10.12357/cjea.20230768
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact of microbial residue nitrogen on soil nitrogen pool stability and maize nitrogen uptake under long-term varying nitrogen applications
   HAN Jian, ZHANG Yuming, HE Hongbo, LI Jundi, HU Chunsheng, LI Xiaoxin, DONG Wenxu, LIU Xiuping, ZHANG Lijuan
   2024, 32(5): 766-779. DOI: 10.12357/cjea.20240116
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of different nitrogen fertilizer types on ammonia volatilization and nitrogen use efficiency of rice-oilseed rape rotation systems
   RAO Yiqing, YUE Ziqin, WANG Jinping, LI Chengfang
   2024, 32(5): 780-789. DOI: 10.12357/cjea.20230594
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics of nitrogen absorption and utilization of super hybrid rice grown under two yield levels
   JIANG Peng, ZHOU Xingbing, ZHANG Lin, ZHU Yongchuan, GUO Xiaoyi, LIU Mao, XIONG Hong, GUO Changchun, XU Fuxian
   2024, 32(5): 790-803. DOI: 10.12357/cjea.20230691
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of long-term combined application of organic and chemical fertilizers on bacterial community characteristics and soybean yields
   FANG Hairui, LIU Junjie, CHEN Xueli, JIANG Yu, LIU Zhuxiu, GU Haidong, WAN Shuming, XIAO Yang
   2024, 32(5): 804-815. DOI: 10.12357/cjea.20230666
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of phosphorus fertilizer application rate on grain quality and starch synthase activity of different low-phosphorus-tolerant varieties of rice
   LI Yuyang, LI Haojing, HAO Weiming, ZHAO Xihui, CAO Jing, XU Guowei
   2024, 32(5): 816-826. DOI: 10.12357/cjea.20230476
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of irrigation and silicon application on leaf microstructure, photosynthetic characteristics and yield of winter wheat
   SUN Jinyang, CAO Caiyun, ZHENG Chunlian, LI Kejiang, MA Junyong, ZHANG Junpeng, DANG Hongkai
   2024, 32(5): 827-838. DOI: 10.12357/cjea.20230643
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of different blue light intensities with continuous light on morphogenesis, photosynthetic characteristics and nutrient ion absorption of lettuce
   JIA Menghan, YANG Yang, ZHANG Yihan, CHEN Can, TONG Yuxin
   2024, 32(5): 839-850. DOI: 10.12357/cjea.20230729
   Abstract FullText HTML PDF
   A comparison and discussion of observational studies on farmland evapotranspiration in the North China Plain
   LI Rongji, YANG Tianyi, LIU Fan, SHEN Yanjun, ZHANG Yucui
   2024, 32(5): 851-859. DOI: 10.12357/cjea.20230642
   Abstract FullText HTML PDF
   Evaluation of the drought and heat tolerance of the ginger germplasm resource and its screening of identification indexes
   YANG Ying, ZHANG Lingling, LIANG Huaru, LI Xiaoxue, LI Huiling, REN Yongzheng, ZHANG Xuemei, LIU Yiqing
   2024, 32(5): 860-876. DOI: 10.12357/cjea.20230606
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis of research hotspot and trends in China’s agricultural modernization
   CHEN Gui, FAN Qiaohong, SU Kai, LIN Wenxiong
   2024, 32(5): 877-895. DOI: 10.12357/cjea.20230628
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact of extreme temperature on the resilience of grain production: perspectives on green finance
   FAN Zhennan, QIN Zhaohui, YU Siming
   2024, 32(5): 896-910. DOI: 10.12357/cjea.20240088
   Abstract FullText HTML PDF
   Landscape design and value inheritance analysis of agricultural culture in wetland of university campuses
   QIAN Xiaohu, LIU Shouzan, WANG Qing, DONG Dubin
   2024, 32(5): 911-918. DOI: 10.12357/cjea.20230777
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>