Top Cited

1
Intercropping enhances agroecosystem services and functioning: Current knowledge and perspectives
LI Long
2016, 24(4): 403-415.
Abstract(3495) PDF(2472)
2
"Dual character" of rice-crayfish culture and strategies for its sustainable development
CAO Cougui, JIANG Yang, WANG Jinping, YUAN Pengli, CHEN Songwen
2017, 25(9): 1245-1253. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.170739
Abstract(1439) HTML(275) PDF(550)
3
Difficulty, problems and countermeasures of agricultural non-point sources pollution control in China
YANG Binjian, SHANG Jie, YU Fawen
2019, 27(2): 236-245. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.180807
Abstract(1917) HTML(408) PDF(995)
4
Agroecology transition and suitable pathway for eco-agricultural development in China
LUO Shiming
2017, 25(1): 1-7. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.160838
Abstract(4178) HTML(175) PDF(3392)
5
Effect of plant allelochemicals on seed germination and its ecological significance
CHEN Feng, MENG Yongjie, SHUAI Haiwei, LUO Xiaofeng, ZHOU Wenguan, LIU Jianwei, YANG Wenyu, SHU Kai
2017, 25(1): 36-46. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.160632
Abstract(2065) HTML(311) PDF(2186)
6
Nutrient release patterns and decomposition characteristics of different crop straws in drylands and paddy fields
DAI Wencai, GAO Ming, LAN Muling, HUANG Rong, WANG Jinzhu, WANG Zifang, HAN Xiaofei
2017, 25(2): 188-199. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.160748
Abstract(1883) HTML(242) PDF(1279)
7
Responses of soil mineral N contents, enzyme activities and crop yield to different C/N ratio mediated by straw retention and N fertilization
LI Tao, HE Chun’e, GE Xiaoying, OUYANG Zhu
2016, 24(12): 1633-1642. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.160357
Abstract(1954) PDF(1467)
8
Effect of integrated rice-crayfish farming system on soil physico-chemical properties in waterlogged paddy soils
SI Guohan, PENG Chenglin, XU Xiangyu, XU Dabing, YUAN Jiafu, LI Jinhua
2017, 25(1): 61-68. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.160661
Abstract(1941) HTML(248) PDF(1020)
9
Review of methodology and application of agricultural eco-efficiency
NIE Wan, YU Fawen
2017, 25(9): 1371-1380. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.170163
Abstract(1346) HTML(108) PDF(1523)
10
Effect of sowing date, planting density, and nitrogen application on dry matter accumulation, transfer, distribution, and yield of wheat
MA Shangyu, WANG Yanyan, LIU Yanan, YAO Kejun, HUANG Zhenglai, ZHANG Wenjing, FAN Yonghui, MA Yuanshan
2020, 28(3): 375-385. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.190691
Abstract(1098) HTML(208) PDF(551)
11
Winter wheat LAI estimation using unmanned aerial vehicle RGB-imaging
GAO Lin, YANG Guijun, LI Hongjun, LI Zhenhai, FENG Haikuan, WANG Lei, DONG Jinhui, HE Peng
2016, 24(9): 1254-1264. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.151237
Abstract(2140) PDF(1234)
12
Research on the rural homestay inn development under the view of rural revi-talization: A case of "Ten Thousand Hostels" in Zengcheng District, Guangzhou City
ZHAO Fei, JIANG Miaomiao, ZHANG Jia'en, NIE Rui
2019, 27(2): 218-226. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.180593
Abstract(1757) HTML(318) PDF(582)
13
Effect of straw return methods on maize straw decomposition and soil nutrients contents
TIAN Ping, JIANG Ying, SUN Yue, MA Ziqi, SUI Pengxiang, MEI Nan, QI Hua
2019, 27(1): 100-108. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.180551
Abstract(1243) HTML(142) PDF(617)
14
Effects of straw incorporation modes on microbial activity and functional diversity in sandy soil
GU Meiying, TANG Guangmu, GE Chunhui, MA Haigang, ZHANG Zhidong, XU Wanli
2016, 24(4): 489-498.
Abstract(2074) PDF(1711)
15
Greenhouse gas exchange and comprehensive global warming potential under different wheat-maize rotation patterns
YAN Cuiping, ZHANG Yuming, HU Chunsheng, DONG Wenxu, WANG Yuying, LI Xiaoxin, QIN Shuping
2016, 24(6): 704-715.
Abstract(2665) PDF(1463)
16
Effect of straw strip covering on ridges on soil water content and potato yield under rain-fed semiarid conditions
HAN Fanxiang, CHANG Lei, CHAI Shouxi, YANG Changgang, CHENG Hongbo, YANG Delong, LI Hui, LI Bowen, LI Shoulei, SONG Yali, LAN Xuemei
2016, 24(7): 874-882.
Abstract(1749) PDF(1024)
17
A review of the factors influencing soil organic carbon stability
XU Jiahui, SUN Ying, GAO Lei, CUI Xiaoyang
2018, 26(2): 222-230. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.170627
Abstract(2072) HTML(295) PDF(2759)
18
The detection and monitoring of available heavy metal content in soil: A review
ZHOU Weihong, ZHANG Jingjing, ZOU Mengmeng, DU Xiaolong, ZHANG Ying, YANG Yue, LI Jianlong
2017, 25(4): 605-615. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.160904
Abstract(1612) HTML(109) PDF(2792)
19
Effect of plowing depth on soil physical characteristics and spatial distribution of root system of flue-cured tobacco
TONG Wenjie, DENG Xiaopeng, XU Zhaoli, MA Erdeng, JIN Yan, LI Junying
2016, 24(11): 1464-1472. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.160555
Abstract(1159) PDF(823)
20
Effects of long-term straw return on corn yield, soil nutrient contents and en-zyme activities in dryland of the Loess Plateau, China
CHENG Man, XIE Wenyan, YANG Zhenxing, ZHOU Huaiping
2019, 27(10): 1528-1536. doi: 10.13930/j.cnki.cjea.190235
Abstract(901) HTML(132) PDF(450)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:69
 • To
 • Go