Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Innovation in agroecological and organic farming systems
   Niggli Urs, Wang-Müller Qiyan, Willer Helga, Fuchs Jacques
   2021, 29(3): 423-430. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200469
   Abstract FullText HTML PDF
   Can organic agriculture feed China? Implications from the nitrogen supply
   MENG Fanqiao, ZHANG Ke, WANG Fang, WANG Kun, WU Wenliang, WANG Kaiyong, HU Zhengjiang, ZHANG Haixia
   2021, 29(3): 431-439. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200584
   Abstract FullText HTML PDF
   Agglomeration and spatial dependence of organic agriculture in China
   LU Yu, XIANG Ping'an, YU Liang
   2021, 29(3): 440-452. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200650
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of different fertilizer treatments on nutrient absorption and distribution in organic Astragalus
   GAO Youhui, JIANG Chunyan, HU Yuegao, WANG Xiaofen
   2021, 29(3): 453-464. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200631
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of different organic fertilization patterns on the nitrogen and phosphorus runoff losses in organic agriculture in watershed areas
   HAN Xiao, XI Yunguan, TIAN Wei, WANG Chao, HE Liping, LI Lina
   2021, 29(3): 465-473. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200242
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of organic management on soil quality under different land use types
   CAO Chunxia, ZHU Shenghai, YAN Yue, LONG Wuci, LI Chun, XIE Bingyi, LIU Yunhui, DUAN Meichun
   2021, 29(3): 474-482. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200932
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of management measures and soil factors on the diversity of ground spider communities in five agricultural habitat types
   LONG Wuci, LI Tianyi, LI Chun, XIE Bingyi, REN Shaopeng, JIN Shuquan, YU Zhenrong, LIU Yunhui, DUAN Meichun
   2021, 29(3): 483-491. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200934
   Abstract FullText HTML PDF
   Ground-dwelling spider diversity within organic and conventional croplands in the hilly and plain areas of North China
   LIU Ruhua, SUN Renhua, SONG Chengjun, LIU Qingsheng, LIU Yunhui, DUAN Meichun, ZHANG Xuzhu
   2021, 29(3): 492-499. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200538
   Abstract FullText HTML PDF
   Interactive effect of elevated CO2 concentration and drought on photosynthetic and physiological indexes of foxtail millet
   LIU Yajing, ZHANG Dongsheng, LI Ping, ZONG Yuzheng, HAO Xingyu
   2021, 29(3): 500-508. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200528
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of CO2 concentration enrichment on the grain quality of different rice varieties
   NIU Xichao, HU Shaowu, YANG Yang, TONG Kaicheng, JING Liquan, ZHU Jianguo, WANG Yulong, YANG Lianxin, WANG Yunxia
   2021, 29(3): 509-519. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200558
   Abstract FullText HTML PDF
   Differentiation in the bacterial community structure of mulberry leaf surfaces in the canopy where mulberry ring rot disease occurs
   YIN Shilin, ZHANG Jianhua, LI Xingyue, TANG Tian, WANG Xie
   2021, 29(3): 520-530. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200542
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of straw returning and fertilization on soil bacterial and fungal community structures and diversities in rice-wheat rotation soil
   ZHANG Hanlin, BAI Naling, ZHENG Xianqing, LI Shuangxi, ZHANG Juanqin, ZHANG Haiyun, ZHOU Sheng, SUN Huifeng, LYU Weiguang
   2021, 29(3): 531-539. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200502
   Abstract FullText HTML PDF
   Photosynthetic characteristics of alfalfa seedlings under salt stress based on FvCB model
   WANG Wenjing, MA Dongmei, CAI Jinjun, HUANG Ting, MA Qiaoli, ZHAO Lijuan, ZHANG Ying
   2021, 29(3): 540-548. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200501
   Abstract FullText HTML PDF
   The combined effects of cadmium and acetochlor on an earthworm-soil-maize system
   LIU Chang'e, QIN Yuanru, MENG Xianghuai, DONG Hongjuan, WANG Peng, YUE Minhui, XIAO Yanlan, WANG Yuanfeng, DUAN Changqun
   2021, 29(3): 549-558. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200490
   Abstract FullText HTML PDF
   Determining suitable vegetables for planting after spring wheat harvest in the Ningxia Yellow River Irrigation Area
   LIU Genhong, XUE Yinxin, ZHANG Qian, ZHOU Jiarui, MAI Xiaofeng, MU Zhimei
   2021, 29(3): 559-571. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200298
   Abstract FullText HTML PDF
   Emergy-based benefit analysis of integrated rice-frog farming
   ZHONG Ying, SHA Zhimin, GU Maiyun, WENG Danlong, DU Jiping, CAO Linkui
   2021, 29(3): 572-580. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200540
   Abstract FullText HTML PDF
   Low carbon performance measurement and dynamic effects: A case study of the planting industry in Shandong Province
   YANG Binjian, SUN Hongyu
   2021, 29(3): 581-589. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200279
   Abstract FullText HTML PDF
   Kiwifruit farmers' behavior and its' influencing factors of coping with meteorological disasters: A case study of Shaanxi freezing disaster in 2018
   CHENG Shujun, YAN Yan, JIANG Zhide
   2021, 29(3): 590-599. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200505
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact of farmer perceptions on the willingness to participate in the utilization of agricultural waste resources under environmental regulations
   ZHAO Huijie, HU Wanbin
   2021, 29(3): 600-612. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200898
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>