Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Discussion on the agricultural efficient utilization of saline-alkali land resources
   LIU Xiaojing, GUO Kai, FENG Xiaohui, SUN Hongyong
   2023, 31(3): 345-353. DOI: 10.12357/cjea.20220967
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of saline water irrigation on soil quality and crop production: a review
   SUN Hongyong, ZHANG Xuejia, TIAN Liu, LOU Boyuan, LIU Tong, WANG Jintao, DONG Xinliang, GUO Kai, LIU Xiaojing
   2023, 31(3): 354-363. DOI: 10.12357/cjea.20220899
   Abstract FullText HTML PDF
   Review of relationships between soil aggregates, microorganisms and soil organic matter in salt-affected soil
   DONG Xinliang, WANG Jintao, TIAN Liu, LOU Boyuan, ZHANG Xuejia, LIU Tong, LIU Xiaojing, SUN Hongyong
   2023, 31(3): 364-372. DOI: 10.12357/cjea.20220752
   Abstract FullText HTML PDF
   Progress of research on the improvement of saline-sodic soil using acidic substances
   MIAO Yue, YANG Fan, WANG Zhichun, SHAO Xiwen, GENG Yanqiu
   2023, 31(3): 373-384. DOI: 10.12357/cjea.20220675
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of subsurface organic ameliorant combined with film mulching on saline soil organic and inorganic carbon in Hetao Irrigation District
   SONG Jiashen, ZHANG Hongyuan, CHANG Fangdi, YU Ru, ZHANG Xia, WANG Weini, SU Wei, LI Yuyi
   2023, 31(3): 385-395. DOI: 10.12357/cjea.20220749
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of returning gramineous green manure to cotton field on soil carbon and nitrogen in saline alkali soil
   WANG Jingkuan, GAO Fengshu, ZHANG Kaiyue, LI Shuai, LIU Xinwei
   2023, 31(3): 396-404. DOI: 10.12357/cjea.20220221
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of planting and returning Vicia villosa on soil active organic carbon and yield of subsequent maize in coastal saline soils
   LI Kexin, WANG Guangmei, ZHANG Xiaodong, ZHANG Haibo, SHI Yiming, JI Zengcheng, ZHOU Zhiyong
   2023, 31(3): 405-416. DOI: 10.12357/cjea.20220759
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of underground brackish water depth on soil water-salt distribution and water consumption of winter wheat
   ZHANG Xuejia, WANG Jintao, DONG Xinliang, TIAN Liu, LOU Boyuan, LIU Xiaojing, SUN Hongyong
   2023, 31(3): 417-427. DOI: 10.12357/cjea.20220882
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of salt stress on physiological characteristics and yield of different salt-tolerant wheat varieties
   TAO Rongrong, LU Yu, YU Qi, MA Quan, DING Yonggang, QIAN Jin, DING Jinfeng, LI Chunyan, ZHU Xinkai, GUO Wenshan, ZHU Min
   2023, 31(3): 428-437. DOI: 10.12357/cjea.20220164
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of different salt and alkali stress on absorption, transportation, and metabolism of nutrient elements in cotton
   LU Xiaoyu, GUO Jiaxin, TAO Yifan, YE Yang, GUI Chenghao, GUO Huijuan, MIN Wei
   2023, 31(3): 438-451. DOI: 10.12357/cjea.20220581
   Abstract FullText HTML PDF
   Regulation effects of fulvic acid on tomato yield and quality under saline water irrigation
   CHEN Pei, WANG Jintao, DONG Xinliang, TIAN Liu, ZHANG Xuejia, LIU Xiaojing, SUN Hongyong
   2023, 31(3): 452-462. DOI: 10.12357/cjea.20220178
   Abstract FullText HTML PDF
   Exogenous hydrogen sulfide modulates metabolic responses of sugar and phenolic acid in naked oat leaves under saline-alkali stress
   LIU Jianxin, LIU Ruirui, LIU Xiuli, JIA Haiyan, BU Ting, LI Na
   2023, 31(3): 463-477. DOI: 10.12357/cjea.20220649
   Abstract FullText HTML PDF
   Growth characteristics and soil respiration rates with different coverages of Suaeda salsa at coastal beaches
   LI Yongtao, WANG Zhenmeng, WEI Haixia, ZHOU Jian, WANG Lili, ZHANG Jun, LYU Xingjun, YANG Qingshan, WANG Yuanbo
   2023, 31(3): 478-486. DOI: 10.12357/cjea.20220727
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of biochar and conditioner on pioneer crops planted in coastal barren severe saline-alkali soil
   YANG Lilin, TANG Shuda, ZHU Xiangmei, HOU Jianwei
   2023, 31(3): 487-494. DOI: 10.12357/cjea.20220799
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>