Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Research progress toward and emission reduction measures of ammonia volatilization from farmlands in China
   LIU Baishun, HUANG Lihua, HUANG Jinxin, HUANG Guangzhi, JIANG Xiaotong
   2022, 30(6): 875-888. DOI: 10.12357/cjea.20210820
   Abstract FullText HTML PDF
   Plant and arbuscular mycorrhizal fungal diversities in field margins of the globally important agricultural heritage rice-fish system
   ZHOU Jingyi, ZHAO Lufeng, TANG Jianjun, QIU Ziyue, LOU Liyi, CHEN Chaowei, WU Jing, LIN Jiachen, GUO Liang, HU Liangliang, CHEN Xin
   2022, 30(6): 889-899. DOI: 10.12357/cjea.20210524
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of reduced chemical nitrogen input combined with organic fertilizer application on the productivity of winter wheat and summer maize rotation and soil properties in central Henan Province
   YE Shengjia, ZHENG Chenmeng, ZHANG Ying, LIU Xing
   2022, 30(6): 900-912. DOI: 10.12357/cjea.20210658
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of mulching practices on soil carbon, nitrogen contents, and grain yield, water and nitrogen use efficiencies of summer maize
   WANG Zhen, SUN Jun, DU Yadan, SUN Dan, GAN Haicheng, NIU Wenquan
   2022, 30(6): 913-923. DOI: 10.12357/cjea.20210574
   Abstract FullText HTML PDF
   Water-nitrogen coupling influence on rhizosphere environment and root morphology of rice under wheat straw return
   ZHANG Yujie, MA Peng, WANG Zhiqiang, YANG Zhiyuan, SUN Yongjian, MA Jun
   2022, 30(6): 924-936. DOI: 10.12357/cjea.20210552
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of long-term nutrient recycling pathways on soil nutrient dynamics and fertility in farmland
   XING Li, ZHANG Yuming, HU Chunsheng, DONG Wenxu, LI Xiaoxin, LIU Xiuping, ZHANG Lijuan, WEN Hongda
   2022, 30(6): 937-951. DOI: 10.12357/cjea.20220306
   Abstract FullText HTML PDF
   Microstructure characteristics of soil aggregates of maize farmland under different utilization patterns of green manure in a desert oasis area
   LYU Hanqiang, HU Falong, YU Aizhong, SU Xiangxiang, WANG Yulong, YIN Wen, CHAI Qiang
   2022, 30(6): 952-964. DOI: 10.12357/cjea.20210467
   Abstract FullText HTML PDF
   Influences of continuous monoculture of alfalfa and rotation of annual crops on soil fungal communities in the semi-arid Loess Plateau
   SUN Pengzhou, LUO Zhuzhu, LI Lingling, NIU Yining, CAI Liqun, LIU Jiahe, WANG Xiaofei
   2022, 30(6): 965-975. DOI: 10.12357/cjea.20210348
   Abstract FullText HTML PDF
   Comparative study of different meteorological yield separation methods in waterlogging disaster assessment
   MENG Huayue, WANG Zhaolin, YAO Pei, QIAN Long, CHEN Cheng, LUO Yunying, JU Xueliang
   2022, 30(6): 976-989. DOI: 10.12357/cjea.20210770
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of intercropping sweet potato in banana plantation on functional diversity of soil microorganisms
   LI Yanpei, LIN Jiaqi, XIAO Shixiang, FENG Dou, DENG Yingyi, XUAN Weiyan
   2022, 30(6): 990-1001. DOI: 10.12357/cjea.20210665
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of controlled-release fertilizer residual coat accumulation on soil microbial communities
   WANG Xuexia, CAO Bing, ZOU Guoyuan, ZHANG Jiajia, WANG Jiachen, LIU Dongsheng, CHEN Yanhua
   2022, 30(6): 1002-1013. DOI: 10.12357/cjea.20210226
   Abstract FullText HTML PDF
   Advance in treatment of co-contamination of antibiotics and heavy metals from stock breeding
   QI Shiying, YU Shaole, WU Juan, CHENG Shuiping
   2022, 30(6): 1014-1026. DOI: 10.12357/cjea.20210641
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of centrifugal microfiltration on solid-liquid separation of pig farm wastewater
   HU Xuzhao, DONG Hongmin, YIN Fubin, CHEN Yongxing
   2022, 30(6): 1027-1035. DOI: 10.12357/cjea.20210576
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of starvation stress on growth, antioxidant system and biochemical substances of Pomacea canaliculata (Lamark 1822)
   XIAO Zeheng, GAN Tian, QIN Zhong, ZHANG Jia’en, SHI Zhaoji, ZHANG Chunxia
   2022, 30(6): 1036-1044. DOI: 10.12357/cjea.20210660
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>