Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Low carbon development strategy for agriculture based on cybernetics
   LUO Shiming
   2022, 30(4): 495-499. DOI: 10.12357/cjea.20210583
   Abstract FullText HTML PDF
   Mitigation of greenhouse gas emissions in China’s agricultural sector: Current status and future perspectives
   LIN Bin, XU Meng, WANG Xiaoxi
   2022, 30(4): 500-515. DOI: 10.12357/cjea.20210843
   Abstract FullText HTML PDF
   Basic path and system construction of agricultural green and low-carbon development with respect to the strategic target of carbon peak and carbon neutrality
   WANG Xueting, ZHANG Junbiao
   2022, 30(4): 516-526. DOI: 10.12357/cjea.20210772
   Abstract FullText HTML PDF
   Technical pathways of mitigating greenhouse gases emission from agriculture and rural areas under double-carbon strategy
   XIE Liyong, YANG Yurong, ZHAO Hongliang, GUO Liping, JIN Zequn, YANG Yang, HE Yutong
   2022, 30(4): 527-534. DOI: 10.12357/cjea.20210599
   Abstract FullText HTML PDF
   Carbon emissions of agrifood systems from energy consumption in China
   ZHANG Xiangyang, ZHANG Yumei, FENG Xiaolong, FAN Shenggen, CHEN Kevin
   2022, 30(4): 535-542. DOI: 10.12357/cjea.20210784
   Abstract FullText HTML PDF
   Structure and driving factors of spatial correlation network of agricultural carbon emission efficiency in China
   SHANG Jie, JI Xueqiang, SHI Rui, ZHU Meirong
   2022, 30(4): 543-557. DOI: 10.12357/cjea.20210607
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics, influence factors, and prediction of agricultural carbon emissions in Shandong Province
   LIU Yang, LIU Hongbin
   2022, 30(4): 558-569. DOI: 10.12357/cjea.20210582
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatiotemporal evolution and influencing factors of agricultural carbon emissions in Hebei Province at the county scale
   ZHOU Yifan, LI Bin, ZHANG Runqing
   2022, 30(4): 570-581. DOI: 10.12357/cjea.20210624
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatiotemporal characteristics and reduction approaches of methane emissions from rice fields in China
   TANG Zhiwei, ZHANG Jun, DENG Aixing, ZHANG Weijian
   2022, 30(4): 582-591. DOI: 10.12357/cjea.20210887
   Abstract FullText HTML PDF
   Key biogeochemical processes of carbon sequestration in paddy soil and its countermeasures for carbon neutrality
   ZHU Zhenke, XIAO Mouliang, WEI Liang, WANG Shuang, DING Jina, CHEN Jianping, GE Tida
   2022, 30(4): 592-602. DOI: 10.12357/cjea.20210748
   Abstract FullText HTML PDF
   Key influencing factors and technical system of carbon sequestration and emission reduction in rice production in the middle and lower reaches of the Yangtze River
   LIU Tianqi, HU Quanyi, TANG Jichao, LI Chengfang, JIANG Yang, LIU Juan, CAO Cougui
   2022, 30(4): 603-615. DOI: 10.12357/cjea.20210733
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics of carbon sequestration and methane emission in rice-fish system
   DAI Ranxin, ZHAO Lufeng, TANG Jianjun, ZHANG Taojie, GUO Liang, LUO Qiyue, HU Zhongyuan, HU Liangliang, CHEN Xin
   2022, 30(4): 616-629. DOI: 10.12357/cjea.20210811
   Abstract FullText HTML PDF
   Environmental impact assessment of rice-fish culture with different land management models
   CUI Wenchao, JIAO Wenjun, MIN Qingwen
   2022, 30(4): 630-640. DOI: 10.12357/cjea.20210736
   Abstract FullText HTML PDF
   Carbon sequestration and greenhouse gas mitigation paths and modes in a typical agroecosystem in northern China
   CAI Yurong, WANG Ligang
   2022, 30(4): 641-650. DOI: 10.12357/cjea.20210789
   Abstract FullText HTML PDF
   Carbon neutralization potential and carbon sequestration efforts in a wheat-maize rotation system in the North China Plain
   WANG Yuying, HU Chunsheng, DONG Wenxu, ZHANG Yuming, LI Xiaoxin, LIU Xiuping
   2022, 30(4): 651-657. DOI: 10.12357/cjea.20210747
   Abstract FullText HTML PDF
   Conservation agriculture-mediated soil carbon sequestration: A review
   XU Yingde
   2022, 30(4): 658-670. DOI: 10.12357/cjea.20210889
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of tillage rotation modes on soil carbon sequestration and carbon pool management index of farmland in northern Henan
   ZHU Changwei, CHEN Chen, NIU Runzhi, LI Yang, JIANG Guiying, YANG Jin, SHEN Fengmin, LIU Fang, LIU Shiliang
   2022, 30(4): 671-682. DOI: 10.12357/cjea.20210741
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of rotation tillage on available nutrients and structural characteristics of dissolved organic carbon of Fluvo-aquic soil in northern Henan Province
   ZHU Xuanlin, ZHU Changwei, CHEN Chen, LI Yang, NIU Runzhi, JIANG Guiying, YANG Jin, SHEN Fengmin, LIU Fang, LIU Shiliang
   2022, 30(4): 683-693. DOI: 10.12357/cjea.20210743
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of long-term fertilization on the stabilization of soil organic carbon by iron oxides in red soil
   WAN Dan, WANG Boren, ZHANG Lu, ZHANG Ting, CHEN Jiubin, YU Guanghui, HAN Yafeng, HUANG Qiaoyun
   2022, 30(4): 694-701. DOI: 10.12357/cjea.20210705
   Abstract FullText HTML PDF
   Greenhouse gas emission reduction effect of a straw briquette central heating system
   FENG Xinxin, ZUO Tao, SUN Ning, XIE Jie, GAO Chunyu, BI Yuyun, WANG Yajing
   2022, 30(4): 702-712. DOI: 10.12357/cjea.20210679
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>