Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Impact of rice field management on the spider community characteristics in Taihu Lake Basin
   MAN Jiyong, YUAN Kai, CHEN Baoxiong, WANG Zirui, LIU Yunhui
   2021, 29(9): 1467-1479. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210081
   Abstract FullText HTML PDF
   Assessment of the annual greenhouse gases emissions under different rice-based cropping systems in Hubei Province based on the denitrification-decomposition (DNDC) model
   WU Mengqin, LI Chengfang, SHENG Feng, FENG Junheng, HU Quanyi, CHEN Yukun, ZHOU Haozhi, LIU Tianqi
   2021, 29(9): 1480-1492. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210099
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of rotational pattern and fertilization application on soybean yield under straws returning of preceding crop
   ZHANG Guowei, WANG Xiaojing, YANG Changqin, SHU Hongmei, LIU Ruixian
   2021, 29(9): 1493-1501. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210084
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of the irrigation quota and drip irrigation pipes spacing on growth and development of summer maize with subsurface drip irrigation
   YAO Jiawei, QI Yongqing, LI Huaihui, SHEN Yanjun
   2021, 29(9): 1502-1511. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210058
   Abstract FullText HTML PDF
   Optimal nitrogen application rate for winter wheat under multi-objective constraints in the North China Plain
   DAI Na, SHI Wenjiao, SHI Xiaoli
   2021, 29(9): 1512-1523. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210107
   Abstract FullText HTML PDF
   Changes of maize lodging resistance after physiological maturity and its influencing factors in Sichuan
   CHEN Xiang, LI Xiaolong, DU Xia, LIU Jiayuan, LIU Qianqian, YUAN Jichao, KONG Fanlei
   2021, 29(9): 1524-1532. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210044
   Abstract FullText HTML PDF
   Response of fine roots of apple to plastic film mulching in the dry tableland of eastern Gansu
   SUN Wentai, MA Ming, DONG Tie, NIU Junqiang, YIN Xiaoning, LIU Xinglu
   2021, 29(9): 1533-1545. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210071
   Abstract FullText HTML PDF
   Nitrate storage and leaching in the critical zone of farmland in the North China Plain
   CHEN Xiaoru, LI Xiaoxin, HU Chunsheng, LEI Yuping, NI Rui, MA Lin
   2021, 29(9): 1546-1557. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210087
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of tillage and straw returning method on the distribution of carbon and nitrogen in soil aggregates
   ZHANG Yuming, HU Chunsheng, CHEN Suying, WANG Yuying, LI Xiaoxin, DONG Wenxu, LIU Xiuping, PEI Lin, ZHANG Hui
   2021, 29(9): 1558-1570. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200791
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of fertilizer application on soil carbon loss in purple soil
   SHEN Jiao, WANG Xiaoguo, MA Han
   2021, 29(9): 1571-1581. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210123
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of wheat straw and nitrogen fertilizer application on the soil microbial biomass carbon and nitrogen in the rhizosphere of rice
   LUO Jialin, ZHAO Yahui, YU Jianguang, WANG Ning, XUE Lihong, YANG Linzhang
   2021, 29(9): 1582-1591. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.201019
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of tobacco stalk biochar-based fertilizer on the organic carbon fractions and microbial community structure of adlay soil
   HU Kun, ZHANG Hongxue, GUO Liming, WU Fengying, ZHOU Biqing, XING Shihe, MAO Yanling
   2021, 29(9): 1592-1603. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210127
   Abstract FullText HTML PDF
   Influence of intercropping Sedum plumbizincicola with Capsicum annum on the migration and availability of soil cadmium
   WANG Gaofei, ZHOU Peng, WANG Yongping, WANG Yan, LIN Shan, XING Dan
   2021, 29(9): 1604-1614. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210038
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of winter crops on the earthworm yield and earthworm cast in paddy fields
   LI Chao, ZHAO Yang, GUO Lijun, CHENG Kaikai, TANG Haiming, HUANG Min, TANG Wenguang, WEN Li, WANG Ke, CUI Ting, XIAO Xiaoping
   2021, 29(9): 1615-1624. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200821
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis of the mediation effect of urbanization on non-point source pollution from the planting industry
   LUO Haiping, HE Zhiwen, HU Xueying
   2021, 29(9): 1625-1635. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210033
   Abstract FullText HTML PDF
   Mechanism of green production decision-making under the improved theory of planned behavior framework for new agrarian business entities
   ZHAO Xiaoying, ZHENG Jun, ZHANG Mingyue, LI Huahua
   2021, 29(9): 1636-1648. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210215
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>