Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Theoretical framework and realization pathway of agricultural green development
   MA Wenqi, MA Lin, ZHANG Jianjie, ZHANG Fusuo
   2020, 28(8): 1103-1112. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200238
   Abstract FullText HTML PDF
   Construction of a green development index system for agriculture in China and examples
   ZHANG Jianjie, CUI Shilei, MA Lin, MENG Fanlei, SONG Chenyang, LI Yumeng, MA Wenqi
   2020, 28(8): 1113-1126. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200069
   Abstract FullText HTML PDF
   Systematic research and quantitative approach for assessing agricultural green development
   JIN Xinpeng, MA Lin, ZHANG Jianjie, MA Wenqi, ZHANG Fusuo
   2020, 28(8): 1127-1140. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200241
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatiotemporal variation of nitrogen indicators related to agricultural green development in China
   CUI Shilei, ZHANG Jianjie, TONG Bingxin, MA Lin, MA Wenqi
   2020, 28(8): 1141-1155. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200159
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatial and temporal characteristics of agricultural green development indica-tors in Hainan Island
   SONG Chenyang, ZHANG Jianjie, LIU Ling, MA Wenqi, MA Lin, DING Shang, ZHAO Hongwei
   2020, 28(8): 1156-1167. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200011
   Abstract FullText HTML PDF
   Temporal and spatial characteristics of agricultural green development indica-tors in counties of Hebei Province
   LI Yumeng, ZHANG Jianjie, CUI Shilei, MA Lin, MA Wenqi, WEI Jing
   2020, 28(8): 1168-1180. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200483
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatiotemporal characteristics of green development indicators in the whole dairy industry chain in China
   GAO Wei, ZHANG Jianjie, ZHANG Yanfang, ZHANG Nannan, WANG Xuan, BAI Zhaohai, MA Wenqi, MA Lin
   2020, 28(8): 1181-1199. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200471
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of modified urea ammonium nitrate solution topdressing on ammonia volatilization and leaching
   XIAO Qiang, LI Hongyan, YI Wenping, ZOU Guoyuan, LI Lixia, SUN Shiyou
   2020, 28(8): 1200-1209. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190811
   Abstract FullText HTML PDF
   Responses of dry matter accumulation and yield in a following maize crop to spring wheat straw returning
   YIN Wen, CHEN Guiping, GUO Yao, FAN Zhilong, HU Falong, FAN Hong, YU Aizhong, ZHAO Cai, CHAI Qiang
   2020, 28(8): 1210-1218. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200164
   Abstract FullText HTML PDF
   Response of soil organic carbon fractions to exogenous carbon input in mine reclamation
   ZHANG Yunlong, GAO Chunhua, LIU Liang, JIN Dongsheng, LU Jinjing, LI Jianhua
   2020, 28(8): 1219-1229. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190925
   Abstract FullText HTML PDF
   Changes in planting structure and nitrogen and phosphorus loss loads of farmland in Taihu Lake region
   MIN Ju, JI Rongting, WANG Xia, CHEN Kewei, XU Jiantao, PAN Yunfeng, LU Zhixin, LU Guang, WANG Yuan, SHI Weiming
   2020, 28(8): 1230-1238. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200152
   Abstract FullText HTML PDF
   Optimizing chemical fertilizer use in a tea plantation based on the SWAT model
   MENG Lingyu, YANG Haoyu, ZHANG Naiming, DENG Hong, LIU Huijian, BAO Li, HUANG Weiheng
   2020, 28(8): 1239-1248. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200122
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of soil flooding of biogas slurry on root-knot nematode (Meloidogyne spp.) and soil nematode community
   LI Yufei, LIU Bensheng, XU Junxiang, LI Jijin, LANG Qianqian, QIAO Yuhui, SUN Qinping
   2020, 28(8): 1249-1257. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200099
   Abstract FullText HTML PDF
   Testing the performance of compound microbial additives in silage maize nutrients and the effect of feeding Tan sheep
   WANG Xiaoping, WANG Xiaoqi, LI Biao, WANG Lin, DUAN Ziyuan
   2020, 28(8): 1258-1264. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200053
   Abstract FullText HTML PDF
   Study on the impact of China's urbanization on agricultural ecological effi-ciency:Based on panel data of 13 major grain-producing regions in China from 2009 to 2018
   SHANG Jie, JI Xueqiang, CHEN Ximing
   2020, 28(8): 1265-1276. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200135
   Abstract FullText HTML PDF
   Research on the relationship between agricultural economic growth, agricul-tural structure, and agricultural non-point source pollution in Fujian Province
   YANG Jun, LI Jianqin
   2020, 28(8): 1277-1284. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190871
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>