Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Effects of nitrogen application and nitrification inhibitor addition on N2O emissions in Medicago sativa L. grassland
   NI Hong, YANG Xianlong, WANG Gang, LAI Xingfa, DENG Jianqiang, SHEN Yuying
   2020, 28(3): 317-327. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190511
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects and eco-economic thresholds of Leptochloa chinensis and Cyperus difformis on the yield of direct-seeding rice
   TIAN Zhihui, LU Junyao, YUAN Guohui, SHEN Guohui
   2020, 28(3): 328-336. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190755
   Abstract FullText HTML PDF
   Prediction of high temperature disaster risks during summer maize flowering under future climate warming background in Henan Province
   CHEN Huailiang, LI Shuyan
   2020, 28(3): 337-348. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190723
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of the partial replacement of chemical fertilizer with manure on the yield and nitrogen emissions in leafy vegetable production
   WU Xingkui, JIANG Zhencui, LU Zhixin, LU Guang, XU Yonghui, SHI Weiming, MIN Ju
   2020, 28(3): 349-356. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190761
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of mycorrhizal fungal inoculation on the growth and phosphorus uptake by soybean genotypes with different phosphorus use efficiency
   GU Xiaoting, QIN Jinzhuan, WANG Xiurong
   2020, 28(3): 357-364. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190667
   Abstract FullText HTML PDF
   Nitrogen fertilizer efficiency and high-yield limiting factors of summer maize in the southern Hebei Province
   ZHAO Xiangyang, CONG Jiahui, AN Zhichao, CHEN Mingyou, GUO Xiaowei, ZHAO Ling, CUI Zhenling
   2020, 28(3): 365-374. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190694
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of sowing date, planting density, and nitrogen application on dry matter accumulation, transfer, distribution, and yield of wheat
   MA Shangyu, WANG Yanyan, LIU Yanan, YAO Kejun, HUANG Zhenglai, ZHANG Wenjing, FAN Yonghui, MA Yuanshan
   2020, 28(3): 375-385. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190691
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of the sowing dates on the nutritional and edible quality of sorghum
   ZHANG Ruidong, ZHANG Zhuang, YUE Zhongxiao, LI Jiaheng, CHEN Xiaofei, XU Xiaoxue, XING Yifan, JIANG Bing, ZHOU Yufei, HUANG Ruidong
   2020, 28(3): 386-394. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190664
   Abstract FullText HTML PDF
   Agronomic traits and cluster analysis of winter wheat varieties (lines) in the Huanghuai and the middle/lower reaches of the Yangtze River wheat areas
   WANG Yafei, LI Shijing, XU Ping, ZHANG Zhengbin, JING Ruilian
   2020, 28(3): 395-404. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190383
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of organic fertilization and tillage method on soil aggregates and organic carbon fractions in a wheat-rice system
   ZHANG Zhiyi, XIONG Guiyun, WU Maoqian, FAN Xianpeng, FENG Tingting, BA Ruixian, DUAN Shenrong
   2020, 28(3): 405-412. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190617
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of banana stem and its biochar application on soil aggregate characteristics in the Pearl River Delta
   HUANG Weihao, QIN Hailong, LU Ying, LI Bo, TANG Xian, WANG Chao, YANG Yang, OU Jinqiong
   2020, 28(3): 413-420. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190695
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of short distance sampling on the prediction accuracy of the spatial variability of soil respiration
   XIE Mengjiao, CHEN Qile, ZHANG Junmei, KANG Ying, WU Chaoyu, LIU Qi, WANG Yang
   2020, 28(3): 421-428. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190703
   Abstract FullText HTML PDF
   Soil carbon and nitrogen dynamics during vegetation restoration and their responses to extreme water-logging disasters in a typical karst depression
   WU Fangji, LIU Na, HU Peilei, WANG Kelin, ZHANG Wei, ZOU Dongsheng
   2020, 28(3): 429-437. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190711
   Abstract FullText HTML PDF
   Evaluation of winter wheat yield prediction ability of different statistical models—A case study of Jiangsu wheat-growing region
   XU Min, XU Jingwei, GAO Ping, SONG Yingbo
   2020, 28(3): 438-447. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190814
   Abstract FullText HTML PDF
   Discussion on the ecological compensation standard of green manure planting based on the willingness of fruit farmers to accept
   REN Jing, YIN Changbin, DUAN Zhilong
   2020, 28(3): 448-457. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190645
   Abstract FullText HTML PDF
   Construction and application of an ecological compensation model based on GIS for cross-basin areas—A case study of the Dabie Mountain areas in Anhui Province
   SUN Xianbin, SUN Liangping, WANG Shengtang, LI Guangyao, ZHANG Xin
   2020, 28(3): 458-466. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190464
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>