Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Characteristics of soil seed bank for Solanum rostratum Dunal. and its response to control with replaceable plants
   ZHANG Ruihai, SONG Zhen, ZHANG Guoliang, WANG Zhonghui, FU Weidong, YIN Shuhong, ZHAI Hongkai, XI Kunpeng
   2019, 27(3): 337-347. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180697
   Abstract FullText HTML PDF
   Continual effect and mechanism of banana-sugarcane plantation on control of Fusarium wilt (Ⅱ)
   LIN Weipeng, ZENG Lisha, LYU Shun, WU Chaorong, WANG Fang, ZHOU Jiankun, LIU Wenqing, CAI Kunzheng, DU Caixian, XIA Ling
   2019, 27(3): 348-357. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180362
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of long-term no-tillage with stubble on soil fertility and diversity of prokaryotic microbiome in dryland wheat soils on the Loess Plateau, China
   ZHANG Guiyun, LYU Beibei, ZHANG Liping, LIU Zhen, FAN Qiaolan, WEI Mingfeng, YAO Zhong, YUAN Jiawei, CHAI Yuejin
   2019, 27(3): 358-368. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180604
   Abstract FullText HTML PDF
   Correlation analysis of main environmental factors and phenolic acids in continuous tobacco cropping soils using Mantel Test
   BAI Yuxiang, YANG Chengcui, SHI Puyou, JIA Meng, YANG Huanwen, XU Zhaoli, WANG Ge
   2019, 27(3): 369-379. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180703
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact of agricultural mechanization level on farmers' cropping index in Hubei Province
   PENG Jiquan, WU Haitao, SONG Jiahao, LI Mengding
   2019, 27(3): 380-390. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180624
   Abstract FullText HTML PDF
   Development of strategies for joint allocation of cultivated land and ecological land in Tianjin based on system dynamics
   HAN Chengji, ZHANG Xuehua, HUA Yongsheng
   2019, 27(3): 391-404. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180661
   Abstract FullText HTML PDF
   The role of reactive oxygen in regulating early nodulation of legumes
   WANG Jin, CHEN Ping, DU Qing, ZHANG Xiaona, ZHOU Ying, REN Jianrui, WANG Tian, YONG Taiwen
   2019, 27(3): 405-412. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180839
   Abstract FullText HTML PDF
   Influence of climate warming and rainfall reduction on semi-arid wheat production
   ZHANG Kai, WANG Runyuan, WANG Heling, ZHAO Hong, ZHAO Funian, YANG Fulin, CHEN Fei, QI Yue, LEI Jun
   2019, 27(3): 413-421. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190031
   Abstract FullText HTML PDF
   Soil nitrogen storage and recovery efficiency in double paddy fields under reduced nitrogen dose and increased crop density
   XIAO Xiaoping, LI Chao, TANG Haiming, TANG Wenguang, CHENG Kaikai, GUO Lijun, WANG Ke, PAN Xiaochen
   2019, 27(3): 422-430. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180829
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of straw incorporation on crop yield and dissolved organic carbon concentration at rice growing season in rice-wheat rotation cropping system
   ZHENG Jicheng, ZHANG Gang, WANG Dejian, WANG Can, CAO Zhiqiang, WANG Jun
   2019, 27(3): 431-440. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180698
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of partial substitution of organic nitrogen for inorganic nitrogen in fertilization on salinity and nitrogen utilization in salinized coastal soil
   ZHU Hai, YANG Jinsong, YAO Rongjiang, GAO Shan, CAO Yifan, SUN Yunpeng
   2019, 27(3): 441-450. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180689
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of high temperature stress at early grain-filling stage on plant morphology and grain yield of different heat-resistant varieties of wheat
   FENG Bo, LI Shengdong, LI Huawei, WANG Zongshuai, ZHANG Bin, WANG Fahong, KONG Ling'an
   2019, 27(3): 451-461. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180578
   Abstract FullText HTML PDF
   Evaluation of factors affecting rape (swede type) yield using the projection pursuit model
   TIAN Xiaoqin, LI Zhuo, LI Haojie, CHAI Jing, ZHANG Jinfang, CHEN Honglin, LIU Yonghong
   2019, 27(3): 462-473. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.181012
   Abstract FullText HTML PDF
   Prediction of the evapotranspiration rate of jujube using lysimeters for drip irrigation
   GUO Dandan, MA Yingjie, MA Liang
   2019, 27(3): 474-483. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180529
   Abstract FullText HTML PDF
   Source identification of nitrate contamination of groundwater in Yellow River Irrigation Districts using stable isotopes and Bayesian model
   ZHANG Yan, ZHANG Qiuying, LI Fadong, ZHANG Xin, BI Zhilei, ZHANG Qiang
   2019, 27(3): 484-493. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180887
   Abstract FullText HTML PDF
   Temporal and spatial changes in pig manure load in agricultural lands in China
   YU Wenmeng, SUN Xiaoxia, SU Shipeng
   2019, 27(3): 494-506. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180709
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>