Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Analysis of eco-agriculture construction based on rural revitalization in China
   GAO Shangbin, XU Zhiyu, JIN Tuo, WEI Lili, JU Xuehai, XI Bin, XUE Yinghao
   2019, 27(2): 163-168. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.181009
   Abstract FullText HTML PDF
   Transition of agricultural systems to ecologicalizaton and new vision of modern eco-agriculture development in China
   LIN Wenxiong, CHEN Ting
   2019, 27(2): 169-176. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.181056
   Abstract FullText HTML PDF
   Functions, problems and countermeasures of China's rural ecosystems
   HUANG Guoqin
   2019, 27(2): 177-186. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180582
   Abstract FullText HTML PDF
   Several thoughts on implementing the strategy of rural areas revitalization
   ZHAO Jun
   2019, 27(2): 187-189. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190067
   Abstract FullText HTML PDF
   A look at rural ecological revitalization
   HUANG Guoqin
   2019, 27(2): 190-197. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180820
   Abstract FullText HTML PDF
   Organic agriculture development in China: Challenges and implications
   MENG Fanqiao
   2019, 27(2): 198-205. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180603
   Abstract FullText HTML PDF
   On pathways of eco-farm development in China
   QIAO Yuhui, ZHEN Huayang, XU Zhiyu, JU Xuehai, WANG Hongyan, CHEN Xin, ZHANG Jia'en, GAO Shangbin, LI Ji
   2019, 27(2): 206-211. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180756
   Abstract FullText HTML PDF
   Concerted development of ecological agriculture along with community-supported agriculture to facilitate rural vitalization
   WANG Songliang
   2019, 27(2): 212-217. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180594
   Abstract FullText HTML PDF
   Research on the rural homestay inn development under the view of rural revi-talization: A case of "Ten Thousand Hostels" in Zengcheng District, Guangzhou City
   ZHAO Fei, JIANG Miaomiao, ZHANG Jia'en, NIE Rui
   2019, 27(2): 218-226. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180593
   Abstract FullText HTML PDF
   Identification of key factors of cooperative governance for village environment based on rural revitalization strategy
   WANG Liqiong, LI Zirong, ZHANG Yunfeng
   2019, 27(2): 227-235. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180822
   Abstract FullText HTML PDF
   Difficulty, problems and countermeasures of agricultural non-point sources pollution control in China
   YANG Binjian, SHANG Jie, YU Fawen
   2019, 27(2): 236-245. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180807
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatial and temporal characteristics of nitrogen flows in farming and animal production system in Hainan Province
   DING Shang, GUO Haohao, CHENG Mingyu, SONG Chenyang, DIAO Xiaoping, ZHAO Hongwei
   2019, 27(2): 246-256. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180629
   Abstract FullText HTML PDF
   Continual effect and soil microbial ecology mechanism of banana-sugarcane rotation controlling Fusarium wilt of banana (Ⅰ)
   ZENG Lisha, LIN Weipeng, LYU Shun, WANG Fang, XIA Ling, LIU Wenqing, WU Chaorong, ZHOU Jiankun, DU Caixian, CAI Kunzheng, LIU Jianping
   2019, 27(2): 257-266. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180361
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of no-tillage, mulching and organic fertilization on soil microbial com-position in winter wheat field
   WANG Xiaoling, MA Kun, WANG Zhiqin, LI Yue, WEI Changhui
   2019, 27(2): 267-276. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180583
   Abstract FullText HTML PDF
   Influence of water controlling depth on soil microflora and bacterial community diversity in paddy soil
   ZHANG Jing, KE Wenjing, LIU Juan, WANG Liuhang, CHEN Hao, PENG Ting, ZHAO Quanzhi
   2019, 27(2): 277-285. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180373
   Abstract FullText HTML PDF
   Responses of soil nitrogen mineralization and nitrification to reclamation years and modes of coal mine
   JIANG Shan, LIU Huanhuan, ZHANG Jing, WANG Gailing
   2019, 27(2): 286-295. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180552
   Abstract FullText HTML PDF
   Coupling impacts of planting date and cultivar on potato yield
   LI Yang, WANG Jing, TANG Jianzhao, HUANG Mingxia, BAI Huiqing, WANG Na, HE Fuwei
   2019, 27(2): 296-304. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180707
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of magnetized water treatment on photosynthetic and growth characteristics of Populusxeuramericanna 'Neva' seedlings under exogenous cadmium stress
   ZHANG Ying, LIU Xiumei, ZHANG Zhihao, MENG Shiyuan, WANG Qian, WEI Ye, WANG Huatian, CHEN Shuying, CONG Guizhi, TANG Jin, QIN Deming
   2019, 27(2): 305-313. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180602
   Abstract FullText HTML PDF
   Livelihood diversification of farmers and its sustainability level driven by land transfer: Based on the survey data of 188 households in Hechuan District in Chongqing
   JIANG Jiajia, ZHANG Shichao, SHAO Jing'an, WANG Jinliang
   2019, 27(2): 314-326. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180531
   Abstract FullText HTML PDF
   Assessment of the functions and ecological services values of green manure in paddy fields in South China
   LI Fuduo, YIN Changbin
   2019, 27(2): 327-336. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180525
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>