Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Net methane flux exchange in subtropical vegetable fields
   FENG Xiaoming, WANG Kai, ZHENG Xunhua, LUO Xianbao, WANG Rui, WANG Dong
   2018, 26(8): 1091-1099. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180187
   Abstract FullText HTML PDF
   Application and validity of BP neural networks on prediction of carbon emissions from corn production in Hexi Oasis
   YAN Zhengang, LI Wei, YAN Tianhai, WANG Jun, CHEN Lei, LU Yulan, LIU Huan, TANG Jie, ZHANG Lei, CHEN Yujuan, CHANG Shenghua, HOU Fujiang
   2018, 26(8): 1100-1106. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180084
   Abstract FullText HTML PDF
   Sustainability of soil-crop systems under different long-term fertilizations in Chestnut Cinnamon soil areas
   HUANG Xuefang, WANG Juanling, HUANG Mingjing, ZHAO Cong, LIU Huatao
   2018, 26(8): 1107-1116. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180468
   Abstract FullText HTML PDF
   A discussion on land fallow rotation problems in ecologically fragile areas of the southwest karst area: A case study of Guizhou Province
   LIU Yanling, LI Yu, QIN Song, HUANG Xingcheng, ZHANG Yarong, ZHANG Wen'an, JIANG Taiming
   2018, 26(8): 1117-1124. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.171151
   Abstract FullText HTML PDF
   Mechanism of F-box protein family in plant resistance response to environmental stress
   JIA Qi, SUN Song, SUN Tianhao, LIN Wenxiong
   2018, 26(8): 1125-1136. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.171170
   Abstract FullText HTML PDF
   Interaction effects of mid-season hybrid rice varieties and meteorological factors on rice quality in South Sichuan winter paddy fields
   XU Fuxian, ZHOU Xingbing, LIU Mao, JIANG Peng, ZHANG Lin, GUO Xiaoyi, ZHU Yongchuan, XIONG Hong
   2018, 26(8): 1137-1148. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.171123
   Abstract FullText HTML PDF
   Suitable sunshine and temperature for mechanical grain harvesting of summer maize in the Huang-Huai-Hai Plain
   LI Shuyan, REN Liwei, LIU Tianxue, ZHANG Yibo, ZHANG Mingzhu
   2018, 26(8): 1149-1158. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180072
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of herbicides on growth, development and yield of different maize varieties
   XU Tianjun, LYU Tianfang, ZHAO Jiuran, WANG Ronghuan, CHEN Chuanyong, LIU Yue'e, LIU Xiuzhi, XING Jinfeng, WANG Yuandong, LIU Chunge
   2018, 26(8): 1159-1169. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180033
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of rice and Canna indica L. intercropping on rice growth, disease/pest incidence and yield
   LAN Ni, XIANG Huimin, ZHANG Jia'en, WANG Fugang, LUO Hao
   2018, 26(8): 1170-1179. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.171208
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis of soil bacterial diversity under cucumber-celery intercropping and its influence on cucumber Fusarium wilt
   QIN Lijin, XU Feng, LIU Yongsheng, WANG Xuemin, LI Quan, YUN Xingfu
   2018, 26(8): 1180-1189. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180097
   Abstract FullText HTML PDF
   Decomposition characteristics of mixed maize and soybean root residues
   WANG Li, ZHOU Tao, LIU Ting, WU Yunxia, DU Yongli, LI Shuxian, GAO Yang, QIN Sisi, WEN Bingxiao, HUANG Jiale, LIU Weiguo, YANG Wenyu
   2018, 26(8): 1190-1196. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180316
   Abstract FullText HTML PDF
   Comparison of resources use efficiencies among paddy-upland multi-crop rotation systems in the middle reaches of Yangtze River
   YANG Binjuan, SUN Danping, ZHANG Yingrui, HUANG Guoqin
   2018, 26(8): 1197-1205. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180006
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatio-temporal evolution and potential analysis of cropping index in Sichuan Province during 2000-2016
   TIAN Luo, ZHOU Wenzuo, HE Wanhua, ZHAO Xiao, LIU Donghong, ZHANG Jincheng
   2018, 26(8): 1206-1216. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.171086
   Abstract FullText HTML PDF
   Evaluation of ecological risk and carbon fixation from land use change: A case study of Huanghua City, Hebei ProvinceE
   LIU Jianhua, XU Hao, WANG Yao, LI Hang, SHEN Wendong
   2018, 26(8): 1217-1226. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170991
   Abstract FullText HTML PDF
   Dynamic changes in arable land requirements for food consumption in China
   LIU Chunxia, WANG Fang
   2018, 26(8): 1227-1235. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.171047
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatio-temporal distribution characteristics of drought in Shandong Province and it relationship with ENSO
   XU Zehua, HAN Mei
   2018, 26(8): 1236-1248. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.171024
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of potassium fertilizers on immobilization remediation of Cd-polluted soils using sepiolite
   HUANG Rong, XU Yingming, HUANG Qingqing, SUN Guohong, YIN Xiuling, LIANG Xuefeng, QIN Xu
   2018, 26(8): 1249-1256. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.171138
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>