Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Temporal variation of atmospheric wet/dry reactive nitrogen deposition in Taiyuan rainfed farming area of Shanxi Province
   LIU Ping, LIU Xuejun, LIU Enke, HAN Yanlong, LI Lijun, BAI Guangjie, XU Wen, LYU Wei, ZHANG Qiang
   2017, 25(5): 625-633. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.161024
   Abstract FullText HTML PDF
   Simulation of maize evapotranspiration at different growth stages using revised dual-layered model in arid Northwest China
   WU Lin, MIN Leilei, SHEN Yanjun, ZHOU Xiaoxu, LIU Fenggui
   2017, 25(5): 634-646. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160839
   Abstract FullText HTML PDF
   Response of wheat yield to light distribution in intercropped Paulownia fortuneii shelterbelt and wheat
   ZHAO Yang, QIAO Jie, WANG Weiwei, WANG Baoping, ZHOU Haijiang, CUI Lingjun, DUAN Wei, SU Lingyan
   2017, 25(5): 647-655. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160887
   Abstract FullText HTML PDF
   Comprehensive evaluation of ecological risk of land during 1990-2012 in Yulin City
   REN Zhiyuan, SUN Yijie, WU Linxiao
   2017, 25(5): 656-664. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160843
   Abstract FullText HTML PDF
   Surpluses and deficits of cultivated land protection externalities in grain-production regions: A case study of Henan Province
   NIU Haipeng, XIAO Dongyang
   2017, 25(5): 665-676. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160911
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of phosphorus and silicon application on the uptake and utilization of nitrogen, phosphorus and potassium by maize seedlings
   ZHANG Jiali, ZHU Conghua, DOU Pan, MA Xiaojun, WANG Xinglong, KONG Fanlei, YUAN Jichao
   2017, 25(5): 677-688. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170222
   Abstract FullText HTML PDF
   Influence of different fertilization modes on soil fertility and crop yield in Dongting Lake upland areas
   CHEN Ge, TANG Chunchun, LI Zusheng, HUANG Yunxiang, ZENG Xibai, WEN Jiong, GAO Xue, ZHANG Qian
   2017, 25(5): 689-697. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160824
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of irrigation threshold and lateral depth on tomato growth in greenhouse
   GU Jun, NIU Wenquan, LYU Wang, LI Yuan, LIANG Bohui, GUO Lili
   2017, 25(5): 698-707. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.161051
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of enhanced UV-B radiation on cotton growth and photosynthesis
   QI Hong, DUAN Liusheng, WANG Shulin, WANG Yan, ZHANG Qian, FENG Guoyi, DU Haiying, LIANG Qinglong, LIN Yongzeng
   2017, 25(5): 708-719. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160801
   Abstract FullText HTML PDF
   Ion response of sunflower at sprouting stage to mixed salt stress
   MA Rong, WANG Cheng, MA Qing, HOU Peichen, WANG Xiaodong
   2017, 25(5): 720-729. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160871
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of sick rhizosphere soil under tomato continuous cropping on soil nematodes, microbes and tomato growth
   MA Yuanyuan, LI Yulong, LAI Hangxian, GUO Qiao, XUE Quanhong
   2017, 25(5): 730-739. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160792
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of adding proportions of functional absorption materials on performance of new slow-release urea
   WU Zhenyu, YANG Yang, ZHOU Zijun, NI Xiaoyu, YU Lixiang, LU Hewei, LIU Binmei, WU Yuejin, WANG Yu
   2017, 25(5): 740-748. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.161006
   Abstract FullText HTML PDF
   Soil moisture dynamics of apple orchards in Loess Hilly Area of northern Shaanxi Province
   LI Jiayang, WANG Yanping, HAN Mingyu, ZHANG Linsen, HAN Wenshe
   2017, 25(5): 749-758. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160758
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of vegetable cropping system on total nitrogen, phosphorus and COD in farmland leachate
   TENG Yanmin, HAN Hui, HAO Ziyi, YANG Hefa, LI Ji
   2017, 25(5): 759-768. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160940
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics of ammonia emission from large-scale livestock/poultry breeding and its mitigation countermeasures in Chongqing
   LIAO Renjun, CHEN Yucheng
   2017, 25(5): 769-777. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.161078
   Abstract FullText HTML PDF
   Evaluation of ecological security of coastal saline land in Hebei
   YU Shuhui, ZHOU Xiangli, QING Jichuan, CHEN Zikang, GUO Aiqing, QIN Ling
   2017, 25(5): 778-786. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160705
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>