Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Review of soil nitrate formation, leaching transport and their control measures in upland farming systems
   WANG Dapeng, ZHENG Liang, WU Xiaoping, LUO Xuehua, WANG Wenbin, ZHANG Yongfa, XUE Xinxin
   2017, 25(12): 1731-1741. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170425
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of chicken manure and biochar on CO2 and CH4 emission in paddy fields in South China
   WEI Jiabin, CHENG Xiaolin, ZHOU Linghong, XU Huaqin, TANG Qiyuan, XIAO Zhixiang, TANG Jianwu, TAN Shuduan
   2017, 25(12): 1742-1751. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170493
   Abstract FullText HTML PDF
   Landscape characteristics and utilization in agro-cultural heritage systems in Lianhe Terrace
   HU Weifang, ZHANG Yongxun, WANG Weiqi, MIN Qingwen, ZHANG Wenlong, ZENG Congsheng
   2017, 25(12): 1752-1760. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170286
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of plastic film mulch on soil moisture and salt dynamics under saline water irrigation in coastal saline soils
   LIU Haiman, GUO Kai, LI Xiaoguang, LIU Xiaojing
   2017, 25(12): 1761-1769. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170037
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of granulated straw incorporation on soil nutrient and grain yield of winter wheat
   ZHANG Li, WANG Jing, PANG Huancheng, ZHANG Juntong, GUO Jianjun, DONG Guohao, CONG Ping
   2017, 25(12): 1770-1778. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170451
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of amount and time of straw mulching on soil temperature, root growth and yield of winter wheat
   YAN Zongzheng, CHEN Suying, ZHANG Xiying, NIU Junfang, SHAO Liwei
   2017, 25(12): 1779-1791. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170977
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics of nitrogen accumulation and utilization in indica hybrid rice under different planting methods and nitrogen rates
   WANG Chunyu, YU Huaqing, HE Yan, GUO Changchun, ZHANG Shaowen, YANG Zhiyuan, MA Jun
   2017, 25(12): 1792-1801. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170484
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of irrigation management and nitrogen rate on nitrogen and water utilization of direct-seeded rice
   ZHANG Hong, ZHU Conghua, LI Qiyong, LI Xingyue, GUO Zhan, ZHENG Jiaguo, LI Xuyi
   2017, 25(12): 1802-1814. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170334
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of different fertilization modes on rice yield and nitrogen loss in paddy soils under double cropping rice
   DUAN Ran, TANG Yuefeng, WANG Yanan, WANG Weizheng, BAI Lingyu, WU Cuixia, WEN Jiong, ZENG Xibai
   2017, 25(12): 1815-1822. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170420
   Abstract FullText HTML PDF
   Spring maize yield and soil potassium balance under replacement of potassium with straw in karst peak-cluster depression
   FU Wei, LIU Kunping, CHEN Hongsong, CHEN Xiangbi, LIN Haifei, ZHANG Wei, WANG Kelin
   2017, 25(12): 1823-1831. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170800
   Abstract FullText HTML PDF
   Diagnosis of nitrogen nutrition of winter wheat and summer corn using images from digital camera equipped on unmanned aerial vehicle
   LI Hongjun, LI Jiazhen, LEI Yuping, ZHANG Yuming
   2017, 25(12): 1832-1841. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170996
   Abstract FullText HTML PDF
   Identification and genetic analysis of powdery mildew resistance at seedling stage in 'Hongyouzi' Chinese wheat landrace
   CAO Yanwei, XU Hongxing, LI Xiuquan, AN Diaoguo
   2017, 25(12): 1842-1847. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170321
   Abstract FullText HTML PDF
   Dynamic simulation of farmland SOC in parallel ridge valley area in eastern Sichuan in the next 30 years
   ZHANG Lin, SHAO Jing'an
   2017, 25(12): 1848-1857. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170423
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatio-temporal variation of land consolidation projects in Sichuan Province
   XIONG Bingyao, XIA Jianguo, LIN Wanpin, YAN Weinan, XIAO Xinjuan
   2017, 25(12): 1858-1869. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170310
   Abstract FullText HTML PDF
   Ecological circle way and coupling effect of fruit-grass-chicken mode in dry highlands of the Loess Plateau
   LIU Xingyuan, JIANG Chengfang, LI Juncheng, SHEN Yuying
   2017, 25(12): 1870-1877. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170406
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>