Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Phosphorus flow from large-scale fertilizer and feed additive chemical enterprises
   CHEN Xuanji, CHEN Xiaohui, BAI Zhaohai, MA Lin
   2017, 25(11): 1565-1579. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170299
   Abstract FullText HTML PDF
   Carbon storage of soil-vegetation system under different land use patterns in saline coastal regions
   LI Xiaoguang, GUO Kai, FENG Xiaohui, LIU Xiaojing
   2017, 25(11): 1580-1590. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170263
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of rice-crayfish co-culture on greenhouse gases emission in straw-puddled paddy fields
   XU Xiangyu, ZHANG Minmin, PENG Chenglin, SI Guohan, ZHOU Jianxiong, XIE Yuanyuan, YUAN Jiafu
   2017, 25(11): 1591-1603. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170280
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of conservation tillage on soil fertility under rice-rape rotation system
   YIN Zhiyao, HUANG Li, XUE Bin, HUANG Yanan, LI Xiaokun, LU Jianwei
   2017, 25(11): 1604-1614. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170433
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of facility management regimes on soil bacterial diversity and community structure
   DU Siyao, YU Miao, LIU Fanghua, XIAO Leilei, ZHANG Hongxia, TAO Jun, GU Wei, GU Jingyan, CHEN Xi
   2017, 25(11): 1615-1625. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170291
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of saline-alkali stress on structure and abundance of bacteria/fungi community in rhizosphere soil of grafted cucumber seedlings
   BAI Jingzhi, ZHAO Yuan, WU Fengzhi
   2017, 25(11): 1626-1635. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170302
   Abstract FullText HTML PDF
   Response of florets development and grain formation in different spike wheat cultivars to nitrogen application
   ZHAO Li, YANG Jiaheng, LI Shengnan, ZHA Feina, YUAN Tong, DUAN Jianzhao, ZHU Yunji
   2017, 25(11): 1636-1642. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170212
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of different nutrient combinations on root growth and nutrient accumulation in sorghum
   CUI Peipei, LIU Peng, LIU Jiaqi, WANG Jinsong, WU Ailian, DONG Erwei, DING Yuchuan, JIAO Xiaoyan
   2017, 25(11): 1643-1652. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170300
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of reducing potassium fertilizer on rice yield and potassium use efficiency under wheat straw return condition
   JIN Mengcan, ZHANG Shuyu, GAO Hongjian, GAO Shifeng, WANG Yikun
   2017, 25(11): 1653-1660. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170137
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of cropping pattern on agronomic characteristics, yield and quality of radix isatidis
   WANG Enjun, CHEN Yuan, HAN Duohong, CAI Ziping, ZHANG Fenqin
   2017, 25(11): 1661-1670. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170198
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of moistube-irrigation on crop yield and water use efficiency
   ZHANG Mingzhi, NIU Wenquan, LU Zhenguang, LI Yuan, WANG Jingwei, QIU Xinqiang
   2017, 25(11): 1671-1683. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170243
   Abstract FullText HTML PDF
   Reproductive and stress resistance characteristics of wild oat and its allelopathic effects on common wheat
   ZHAO Wei, WANG Yanjie, LI Lin, WANG Xin
   2017, 25(11): 1684-1692. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170224
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics and driving factors of land use change in the Bojiang Lake Basin in Ordos Plateau, China
   YAN Guozhen, ZHANG Zheng, LIANG Kang, LOU Huajun
   2017, 25(11): 1693-1706. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170012
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics of surface albedo in subtropical paddy rice fields
   BAI Xinxin, HUANG Xiaolin, QIN Mengsheng, ZHANG Yuefang, CHEN Liugen, GUO Zhi, HAO Lu
   2017, 25(11): 1707-1717. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170276
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatiotemporal analysis of dew days in China's Loess Plateau
   GAO Zhiyong, WANG Youke, JIANG Peng
   2017, 25(11): 1718-1730. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170435
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>