Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   A review on improvement and utilization of southern cold-waterlogged paddy fields in China
   WANG Fei, LIN Cheng, LI Qinghua, LIN Xinjian, YU Guanglan
   2016, 24(9): 1151-1160. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160406
   Abstract PDF
   Development strategy for food security and modern agriculture in Anhui Province
   ZHANG Zhengbin, DUAN Ziyuan, XU Ping, LIU Kun, LI Gui
   2016, 24(9): 1161-1168. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.151204
   Abstract PDF
   Effect of cereal-legume spacing in intercropping system on alleviating “N inhibition” in pea plants
   ZHAO Cai, CHAI Qiang, QIAO Yinying, WANG Jiankang
   2016, 24(9): 1169-1176. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160289
   Abstract PDF
   Effects of shading and nitrogen rate on photosynthetic characteristics of flag leaves and yield of winter wheat
   ZHANG Yuanshuai, FENG Wei, ZHANG Haiyan, QI Shuangli, HENG Yarong, GUO Binbin, LI Xiao, WANG Yonghua, GUO Tiancai
   2016, 24(9): 1177-1184. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160207
   Abstract PDF
   Effect of different biochar application levels on greenhouse gas emissions in the Loess Plateau semi-arid environment in China
   SONG Min, QI Peng, CAI Liqun, Stephen Yeboah, ZHANG Jun, ZHANG Renzhi, WU Jun, XIE Junhong
   2016, 24(9): 1185-1195. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.151380
   Abstract PDF
   Effect of regulated deficit irrigation at different growth stages on water consumption and fruit quality of wine grape
   DENG Haoliang, KONG Weiping, ZHANG Hengjia, LI Fuqiang
   2016, 24(9): 1196-1205. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.151325
   Abstract PDF
   Characteristics of heavy metal (cadmium) transformation, migration and cycling in rice-duck mutual ecosystem
   ZHANG Fan, LI Hailu, CHENG Kaikai
   2016, 24(9): 1206-1213. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160237
   Abstract PDF
   Effects of meteorological factors on aroma precursors contents of high aroma flue-cured tobacco
   LIU Bingyang, ZHANG Xiaoquan, ZHANG Yunyun, XU Zhiwen, PENG Yufu, YANG Lijun, ZHANG Guangpu, YANG Tiezhao
   2016, 24(9): 1214-1222. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160065
   Abstract PDF
   Feedback of soil biota on Ageratina adenophora growth and competitiveness with native plant: A comparison of different sterilization methods
   LIANG Zuopan, LI Liqing, WAN Fanghao, LIU Wanxue
   2016, 24(9): 1223-1230. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160040
   Abstract PDF
   Effect of elevated surface layer ozone concentration on grain quality of two rice cultivars — A FACE study
   SHEN Shibo, ZHANG Dinghe, YANG Kaifang, WANG Yunxia, ZHU Jianguo, YANG Lianxin, WANG Yulong
   2016, 24(9): 1231-1238. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160319
   Abstract PDF
   Effects of heat stress on grain-filling rate of different wheat varieties
   ZHAO Yankun, WANG Xiutang, WANG Jing, FU Xiaoyi, DONG Zhanghui, SHI Zhanliang, GUO Jinkao, HE Mingqi
   2016, 24(9): 1239-1245. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160056
   Abstract PDF
   Simulation model for yield formation of oilseed flax based on APSIM
   LI Yue, WU Bing, LIU Dong, GAO Zhenni, XIE Yaping, YAN Bin, ZHANG Zhongkai, NIU Junyi
   2016, 24(9): 1246-1253. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.151319
   Abstract PDF
   Winter wheat LAI estimation using unmanned aerial vehicle RGB-imaging
   GAO Lin, YANG Guijun, LI Hongjun, LI Zhenhai, FENG Haikuan, WANG Lei, DONG Jinhui, HE Peng
   2016, 24(9): 1254-1264. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.151237
   Abstract PDF
   Time sequence of high-standard prime farmland construction— A case study of Zhuozhou City, Hebei Province
   JIA Li, WU Bingbing, GAO Zechong, ZHANG Changchun
   2016, 24(9): 1265-1274. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160007
   Abstract PDF
   Evaluation of urban agriculture multi-functionality development models based on multi-dimension evaluation
   LI Mengtao, ZHOU Zhongxue
   2016, 24(9): 1275-1284. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160023
   Abstract PDF
   Download Center
   More>