Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Effects of irrigation method and straw mulch-nitrogen management pattern on straw decomposition characteristics and nitrogen utilization of hybrid rice
   YAN Fengjun, SUN Yongjian, MA Jun, XU Hui, LI Yue, DAI Zou, YANG Zhiyuan, JIANG Mingjin, SUN Yuanyuan
   2016, 24(11): 1435-1444. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160279
   Abstract PDF
   Effects of plastic film mulching and conventional irrigation on water consumption characteristics and yield of winter wheat
   SONG Wenpin, HUANG Jing, CHEN Xiaoli, WANG Lichun, SUN Weituo, WANG Zhimin, XUE Xuzhang, GUO Wenzhong, LI Youli, CHEN Fei
   2016, 24(11): 1445-1455. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160377
   Abstract PDF
   Effects of soil straw return and nitrogen on spring maize yield, greenhouse gas emission and soil enzyme activity in black soils
   LYU Yanjie, YU Haiyan, YAO Fanyun, CAO Yujun, WEI Wenwen, WANG Lichun, WANG Yongjun
   2016, 24(11): 1456-1463. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160405
   Abstract PDF
   Effect of plowing depth on soil physical characteristics and spatial distribution of root system of flue-cured tobacco
   TONG Wenjie, DENG Xiaopeng, XU Zhaoli, MA Erdeng, JIN Yan, LI Junying
   2016, 24(11): 1464-1472. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160555
   Abstract PDF
   The combined effect of irrigation and potassium fertilization on the physiological characteristics and yield of peanut
   ZHANG Peng, ZHANG Yulong, CHI Daocai, ZOU Hongtao, GAO Na, QU Jing, YU Na
   2016, 24(11): 1473-1481. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160482
   Abstract PDF
   Effect of single-seed sowing on growth, physiology and yield of summer peanut
   ZHANG Jialei, GUO Feng, MENG Jingjing, YANG Sha, GENG Yun, WANG Lili, ZHANG Nan, LI Xinguo, WAN Shubo
   2016, 24(11): 1482-1490. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160522
   Abstract PDF
   Security of water-ecology and food under replacement of winter wheat-summer maize rotation with spring maize mono-cropping in Hebei Lowland Plains
   YAN Peng, CHEN Yuanquan, ZHANG Xuepeng, TAO Zhiqiang, YANG Xiaolei, SUI Peng
   2016, 24(11): 1491-1499. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160347
   Abstract PDF
   Response of soil physical properties to alfalfa growth years in the Western Loess Plateau
   LUO Zhuzhu, NIU Yining, LI Lingling, CAI Liqun, ZHANG Renzhi, XIE Junhong
   2016, 24(11): 1500-1507. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160191
   Abstract PDF
   Response of morphological structure and photosynthetic parameters to water deficit in four flue-cured tobacco cultivar seedlings
   CHEN Zheng, XU Jiayang, FAN Yikuan, HUANG Wuxing, WANG Peiwen, WEN Xinyi, XU Zicheng
   2016, 24(11): 1508-1520. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160504
   Abstract PDF
   Evaluation of nitrogen efficiency for selected Shaan A and B maize inbred lines
   LI Yanan, LIU Xueyan, SHI Yaqin, LI Yibo, WANG Yahui, CHEN Pengfei, LIU Jianchao, ZHANG Renhe, XU Shutu, XUE Jiquan
   2016, 24(11): 1521-1528. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160433
   Abstract PDF
   Response of endogenous ABA and GA to cold resistance of Brassica rapa L. and Brassica napus L.
   LIU Haiqing, FANG Yuan, WU Junyan, CHEN Qi, SUN Wancang, LIU Zigang, FANG Yan, MI Chao, PU Yuanyuan, ZHAO Yanning, DONG Xiaoyun, ZENG Xiucun, XU Yaozhao
   2016, 24(11): 1529-1538. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160421
   Abstract PDF
   Effects of Enrofloxacin on hydrolytic enzyme activities and biogas production during anaerobic fermentation
   ZHANG Min, QIAN Jinqiu, LI Zhongzhou, LIU Qingyu
   2016, 24(11): 1539-1546. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160480
   Abstract PDF
   Regional distribution characteristics of cotton fiber quality in main cotton production areas in China
   XU Naiyin, LI Jian
   2016, 24(11): 1547-1554. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160485
   Abstract PDF
   Hyper-spectral retrieval of soil nutrient content of various land-cover types in Ebinur Lake Basin
   JIANG Yelin, WANG Ranghui, LI Yan, LI Cheng, PENG Qing, WU Xiaoquan
   2016, 24(11): 1555-1564. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160547
   Abstract PDF
   Land use dynamics in Weibei upland in China*— A case study of Heyang County
   LIU Jing, CHEN Tao, CHANG Qingrui, GAO Yimin, LI Fenling
   2016, 24(11): 1565-1574. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160510
   Abstract PDF
   Reserch on Mechanisms of Nitrogen and Phosphorus Leaching Loss and Control of Farmland
   , ,
   2016, 24(11): 1575-1576. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160892
   Abstract PDF
   Research on Migration and Transformation of Heavy metals and Their Safe Thresholds in Farmland System
   ,
   2016, 24(11): 1577-1578. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160893
   Abstract PDF
   Research and Development of Moitoring Technology and Supervisory Platform of Agricultural Non-point and Heavy Metal Pollutions
   2016, 24(11): 1579-1580. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160894
   Abstract PDF
   Research and Demonstration of Control Technology of Non-point and Heavy Metal Pollutions of Facility Agriculture in Jing-Jin-Ji
   , ,
   2016, 24(11): 1581-1582. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160895
   Abstract PDF
   Research and Demonstration of Control Technology of Agricultural Non-point and Heavy Metal Pollutions in Lower Reaches of Changjiang River
   ,
   2016, 24(11): 1583-1584. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160896
   Abstract PDF
   Download Center
   More>