Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Research progresses and prospects of sink-source structures and optimal regulation of high-yield varieties of hybrid rice in China
   XU Fuxian, XIONG Hong, ZHANG Lin, ZHU Yongchuan, LIU Mao, JIANG Peng, GUO Xiaoyi, ZHOU Xingbing
   2016, 24(10): 1285-1299. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160424
   Abstract PDF
   Diurnal variations of greenhouse gases emissions under different biochar applications
   SONG Min, CAI Liqun, QI Peng, Stephen Yeboah, ZHANG Renzhi, LUO Zhuzhu, PAN Zhandong, LU Tingchao
   2016, 24(10): 1300-1309. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.151318
   Abstract PDF
   Effect of activated humic acid-urea on nitrogen use efficiency and its driving factors under wheat-maize rotation system
   LIU Yanli, DING Fangjun, ZHANG Juan, QI Xingchao, GU Duanyin, WU Qinquan, LI Chengliang
   2016, 24(10): 1310-1319. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160258
   Abstract PDF
   Response of Chinese cabbage growth, quality, photosynthesis and nitrogen utilization to new fertilizers in Guizhou yellow soil
   ZHAO Huan, ZHANG Meng, QIN Song, AN Jiangyong, WANG Zhengyin, XIAO Houjun
   2016, 24(10): 1320-1327. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160384
   Abstract PDF
   Effects of planting density and sowing method on growth, development, yield and quality of peanut in saline alkali land
   ZHANG Zhimeng, DAI Liangxiang, CI Dunwei, YANG Jishun, DING Hong, QIN Feifei, MU Guojun
   2016, 24(10): 1328-1338. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160388
   Abstract PDF
   Comparison of RQ flex and SPAD methods of diagnosing maize (Zea mays) nitrogen nutrient
   XIA Wenhao, LIU Tao, GUAN Yu, WANG Jin, CHU Guixin
   2016, 24(10): 1339-1346. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160182
   Abstract PDF
   Evaluation of nitrogen nutrition characteristics of different rice cultivars at seedling stage
   CHEN Chen, GONG Haiqing, ZHANG Jingzhi, XU Yujun, GAO Hongjian
   2016, 24(10): 1347-1355. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160130
   Abstract PDF
   Effect of cultivation year on tomato growth and soil nitrogen supply ability of newly built solar greenhouses
   WANG Shichao, CHEN Zhujun, CAI Hongming, ZHOU Jianbin
   2016, 24(10): 1356-1363. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160153
   Abstract PDF
   Emission and distribution characteristics of ammonia from nitrogen application in farmland of Tianjin
   SUN Meng, XU Yuan, LIU Maohui, ZHAN Xianhui, LIU Jiahong, ZHANG Ying, ZHANG Ji
   2016, 24(10): 1364-1370. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160496
   Abstract PDF
   SFA-based analysis of nitrogen effect on agricultural land use systems in Taojiang County, Hunan Province
   YUAN Chengcheng, LIU Liming, FU Yonghu, YIN Guanyi, ZHOU De
   2016, 24(10): 1371-1381. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160327
   Abstract PDF
   DMPP-enhanced control efficacy of chili pepper Phytophthora blight using ammonium bicarbonate: Action effects and mechanisms
   CAO Yun, WANG Guangfei, GUO Dejie, MA Yan, LUO Dexu, SUN Yudong, WANG Guolian
   2016, 24(10): 1382-1390. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160322
   Abstract PDF
   Effect of irrigation method on population dynamics of Nilaparvata lugens and natural enemies of high-quality late rice field
   LI Chao, LIU Yang, CHEN Kailin, FANG Baohua, TANG Wenguang, ZHOU Xueqi, ZHANG Yuzhu, CHEN Song
   2016, 24(10): 1391-1400. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160386
   Abstract PDF
   Cumulative effect of temperature on the growth, development and reproduction of red pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris) among different generations
   SUN Xiaoling, LIU Changzhong
   2016, 24(10): 1401-1408. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160355
   Abstract PDF
   Population establishment of Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) offspring under parental arrhenotocous parthenogenesis reproduction
   LI Shuai, ZHANG Bin, LI Honggang, WANG Junping, WANG Jifeng, WAN Fanghao, ZHENG Changying
   2016, 24(10): 1409-1416. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160288
   Abstract PDF
   A soil water content monitoring in Longzhong semi-arid region by high-density electrical resistivity tomography
   YUE Ning, DONG Jun, LI Ling, KAN Fei, WANG Gang, HUANG Shaowen, WEI Guoxiao
   2016, 24(10): 1417-1427. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160304
   Abstract PDF
   Agricultural water security zoning and developmental countermeasures in China
   WANG Xiqin, WU Ruoran, LI Zhaojie, YANG Yonghui
   2016, 24(10): 1428-1434. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.160017
   Abstract PDF
   Download Center
   More>