Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Research progress on cropland phosphorus balance in China
   JI Hongjie, ZHANG Huaizhi, ZHANG Weili, YUE Xianlu, LEI Qiuliang
   2015, 23(1): 1-8. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.141045
   Abstract PDF
   Habitat management and plant configuration for biological pest control in agricultural landscapes
   DAI Piaopiao, ZHANG Xuzhu, XIAO Chenzi, ZHANG Xin, YU Zhenrong, LIU Yunhui
   2015, 23(1): 9-19. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140898
   Abstract PDF
   Application and outlook of alien earth soil-improving technology in arsenic-contaminated soil remediation
   HOU Liyun, ZENG Xibai, ZHANG Yangzhu
   2015, 23(1): 20-26. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140797
   Abstract PDF
   Effects of fertilization structures on soil fertility and rice growth in cold waterlogged paddy fields
   LIU Jie, SUN Geng, LUO Zunchang, XIAO Xiaoping, QU Deming, HONG Xi, LUO Xianshu, LUO Zhiyong, YU Chongxiang
   2015, 23(1): 27-33. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140783
   Abstract PDF
   Spatial variability of soil organic carbon and related controlling factorsin Renshou County, Sichuan Province
   LUO Youlin, LI Qiquan, WANG Changquan, ZHANG Xin, ZHANG Wei, JIA Li, YUAN Dagang, WU Deyong
   2015, 23(1): 34-42. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.141034
   Abstract PDF
   Population characteristics of super-high-yielding wheat under rice stubble in Huanghuai area
   LU Baiguan, DU Yong, LI Jun, WANG Baoxiang, ZHOU Zhenling, SUN Zhongwei, YANG Bo, QIN Derong, XU Dayong
   2015, 23(1): 43-51. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140192
   Abstract PDF
   Analysis of altitude adaptability of main flue-cured tobacco varieties in Kunming City
   WANG Yujun, ZHOU Jiheng, LI Qiang, ZHANG Yiyang, SHEN Han, LU Xinlang, CHENG Changxin, YU Xi
   2015, 23(1): 52-60. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140809
   Abstract PDF
   Effects of nighttime temperature increase on physio-chemical properties, yield and quality of flue-cured tobacco in high-altitude region of Yunnan Province
   ZHOU Yue, FAN Xinglong, ZHOU Jiheng, HE Danfeng, LI Qiang, LIU Xiaoying, CHENG Changxin, YANG Yingming
   2015, 23(1): 61-68. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140865
   Abstract PDF
   Soil seed bank and its correlations with aboveground vegetation in ecological restoration zones of Wenchuan Earthquake Region
   ZHANG Guangshuai, DENG Haojun, DU Kun, LIN Yongming, MA Ruifeng, YU Wei, WU Chengzhen, HONG Wei
   2015, 23(1): 69-79. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.141103
   Abstract PDF
   Analysis of the fungal community in continuous cropping cotton field of Xinjiang using 18S rDNA-PCR-DGGE
   CHEN Yifeng, GAO Yanan, ZHU Jie, ZHANG Wei
   2015, 23(1): 80-86. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.141099
   Abstract PDF
   Effects of simulated straw return of transgenic rice expressing broad-spectrum antifungal proteins on soil fungal community structure
   CHEN Lihua, LYU Xin, LIN Bijiao, LI Wei, LI Yueren
   2015, 23(1): 87-94. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140885
   Abstract PDF
   Responses of growth and activities of antioxidant and detoxification enzymes of Misgurnus anguillicaudatus to transgenic Cry1Ab/Ac rice residues in water
   SUN Yuandong, LIU Yufang, LI Fei, XIAO Lu, TAN Shuhua, GUI Fangyan, MO Shuyin, SUN Lichuan, LIU Wenhai, GE Feng
   2015, 23(1): 95-101. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140824
   Abstract PDF
   Study on predation preference of Harmonia axyridis (Pallas) and Adonia variegata (Goeze) on red and green color morph pea aphids
   DU Junli, WU Degong, LIU Changzhong
   2015, 23(1): 102-109. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140739
   Abstract PDF
   Risk assessment and zoning of drought for summer maize in the Huang-Huai-Hai Region
   YANG Ping, ZHANG Lijuan, ZHAO Yanxia, JIANG Lanqi, QIAO Sainan, ZHANG Xiaohui
   2015, 23(1): 110-118. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140667
   Abstract PDF
   Using vegetation net primary productivity to determine theoretical and achievable farmland productivity
   LI Yafang, GONG Jian, YANG Jianxin, JIN Qingxia
   2015, 23(1): 119-126. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140573
   Abstract PDF
   Download Center
   More>