Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Countermeasures of landscape and ecological stewardshipin agricultural/rural area of China
   YU Zhen-Rong, ZHANG Qian, XIAO He, LIU Wen-Ping
   2012, 20(7): 813-818. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00813
   Abstract PDF
   Ecoagricultural landscape for biodiversity conservation andecological service maintenance
   LIU Yun-Hui, ZHANG Xin, ZHANG Xu-Zhu, DUAN Mei-Chun
   2012, 20(7): 819-824. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00819
   Abstract PDF
   Agricultural disease and insect-pest control viaagro-ecological landscape construction
   DUAN Mei-Chun, LIU Yun-Hui, ZHANG Xin, ZENG Wei-Gang, YU Zhen-Rong
   2012, 20(7): 825-831. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00825
   Abstract PDF
   Eco-vegetation construction of the community gardens in USand its enlightenment to China
   LI Liang-Tao, Lorraine Weller, TAO Yuan-Yuan, YU Zhen-Rong
   2012, 20(7): 832-837. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00832
   Abstract PDF
   Protection of citizens-participating rural landscape: A case study ofstate-run Satoyama Park (or Kaisho Forest) in Japan
   ZHANG Yu-Jun, ZHANG Ying-Yun
   2012, 20(7): 838-841. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00838
   Abstract PDF
   Effects of straw incorporation and N fertilization on soil respiration during maize (Zea mays L.) growth in Huanghuaihai Plain
   LI Wei, ZHANG Jia-Bao, ZHANG Cong-Zhi
   2012, 20(7): 842-849. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00842
   Abstract PDF
   Effect of different organic materials on specific surface areaand charge property of black soil colloid
   LI Jian-Ming, WU Jing-Gui
   2012, 20(7): 850-854. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00850
   Abstract PDF
   Soil P desorption in different land use types in Dianchi Lake Watershed
   ZHENG Lian-Qin, HE Shu-Zhuang
   2012, 20(7): 855-860. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00855
   Abstract PDF
   Influence of temperature and moisture on nitrogen mineralizationin vegetable fields of central China
   ZHAO Chang-Sheng, HU Cheng-Xiao, SUN Xue-Cheng, HUANG Wei
   2012, 20(7): 861-866. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00861
   Abstract PDF
   Effects of rotational tillage on soil physiochemical propertiesand spring maize yield in Weibei Highlands
   LI Juan, LI Jun, SHANG Jin-Xia, JIA Zhi-Kuan
   2012, 20(7): 867-873. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00867
   Abstract PDF
   Potential maize yield realization and related driving factors in four typical soils
   HOU Peng, CHEN Xin-Ping, CUI Zhen-Ling, LI Shi-Qing, WANG Wei, YE You-Liang, CHEN Yuan-Xue, ZHANG Fu-Suo
   2012, 20(7): 874-881. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00874
   Abstract PDF
   Estimation of surface soil moisture from onboard FY-2Dsatellite multi-temporal data
   ZHANG Xiao-Yu, WANG Jiao
   2012, 20(7): 882-887. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00882
   Abstract PDF
   Response of water use of winter wheat at different growth stages tonitrogen fertilizer and water-retaining agent
   YANG Yong-Hui, WU Ji-Cheng, WU Pu-Te, HUANG Zhan-Bin, HE Fang, YANG Xian-Ming
   2012, 20(7): 888-894. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00888
   Abstract PDF
   Effects of elevated atmospheric CO2 concentration and shading onleaf light utilization and yield of wheat
   YU Xian-Feng, ZHANG Xu-Cheng
   2012, 20(7): 895-900. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00895
   Abstract PDF
   Effects of different light intensities on Strobilanthes cusia photosynthetic characteristics in Fujian Province
   NING Shu-Ju, ZHANG Ying-Jiao, LIN Jian-Yong, WEI Dao-Zhi
   2012, 20(7): 901-908. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00901
   Abstract PDF
   Relationship of characteristics of culm construction to lodging resistance and yield of Fujian-bred super-rice cultivars
   YANG Hui-Jie, FANG Xian-Tao, HE Hua-Rong, XIE Zu-Qin
   2012, 20(7): 909-913. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00909
   Abstract PDF
   Analysis of dynamic variations in crown characteristics ofdifferent root-type alfalfa plants
   NAN Li-Li, SHI Shang-Li, GUO Quan-En, TIAN Feng, FAN Jun-Jun
   2012, 20(7): 914-920. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00914
   Abstract PDF
   Biological activity of Piper sarmentosum Roxb petroleum ether extractand its effects on metabolic enzymes of Aleurodicus disperses Russell
   LIN Jiang, FU Yue-Guan, HUANG Wu-Ren, HAN Dong-Yin, ZHANG Fang-Ping, BEN Qing-He
   2012, 20(7): 921-926. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00921
   Abstract PDF
   Effect of transgenic pest-resistant cotton on the growth, reproductionand SOD activity of Eisenia foetida
   LENG Chun-Long, YU Yuan-Chun, WU Dian-Ming, SHU Hong-Lan, LIU Biao
   2012, 20(7): 927-931. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00927
   Abstract PDF
   Plant endophyte PLFAs polymorphism in Huanglongbing-affectedred pomelo plant
   ZHENG Xue-Fang, LIU Bo, SUN Da-Guang, ZHU Yu-Jing, DUAN Yong-Ping, XIA Yu-Lu, RUAN Chuan-Qing, XIAO Rong-Feng
   2012, 20(7): 932-944. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00932
   Abstract PDF
   Analysis and design methods of ecological farmer household based on energy flow: A case study of dog-breeding farmer household in northern Sichuan
   SHUI Wei, LI Bi-Jun, BAI Jian-Ping
   2012, 20(7): 945-955. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00945
   Abstract PDF
   An agricultural tri-cyclic mode for Yangtze River Delta plain and water regions
   GENG Chen-Guang, DUAN Jing-Jing, WANG Can, ZHANG Ming-Kui, SHI Jia-Chun, LI Xun, DUAN Zeng-Qiang
   2012, 20(7): 956-962. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00956
   Abstract PDF
   Download Center
   More>