Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Research review on development stages and disciplinary fields of vernacular landscapes in China
   YUE Bang-Rui, LANG Xiao-Long, ZHANG Ting-Ting, ZUO Chen
   2012, 20(12): 1563-1570. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01563
   Abstract PDF
   Maize and potato growth responses to heterogeneous nitrogen and shoot competition
   WU Kai-Xian, AN Tong-Xin, FAN Zhi-Wei, ZHOU Feng, XUE Guo-Feng, WU Bo-Zhi
   2012, 20(12): 1571-1578. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01571
   Abstract PDF
   Seasonal dynamics of soil light fraction organic matter in purple paddy soils
   HUANG Xiao-Juan, HAO Qing-Ju, WU Yan
   2012, 20(12): 1579-1585. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01579
   Abstract PDF
   Impacts of increased N use and precipitation on microbial C utilization potential in the semiarid grassland of Inner Mongolia
   BI Jie, ZHANG Nai-Li, LIANG Yu, CAI Lu, MA Ke-Ping
   2012, 20(12): 1586-1593. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01586
   Abstract PDF
   Effect of nitrogen application patterns on yield and grain-filling of summer maize
   WANG Yun-Qi, TAO Hong-Bin, WANG Pu, GUO Bu-Qing, LU Lai-Qing, ZHANG Li, YOU Gui-Yun
   2012, 20(12): 1594-1598. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01594
   Abstract PDF
   Soil respiration and its influencing factors in rice-rape rotation fields during rape growing season
   XU Zhi-Bo, JIANG Chang-Sheng, HAO Qing-Ju, LIU Zhi-Xiang
   2012, 20(12): 1599-1605. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01599
   Abstract PDF
   Changes in the activity and dynamics of enzymes associated with nitrogen metabolism in flag-leaves of hybrid rice at the late developmental stage
   NING Shu-Ju, CHEN Xiao-Fei, ZHANG Guo-Ying, WEI Dao-Zhi
   2012, 20(12): 1606-1613. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01606
   Abstract PDF
   Effects of tobacco-cultivated soil extracts on tobacco growth and bacterial community diversity in rhizosphere soils
   CHEN Dong-Mei, WU Wen-Xiang, WANG Hai-Bin, HUANG Jin-Wen, CHEN Lan-Lan, YOU Chui-Huai, WU Lin-Kun, ZHANG Zhong-Yi, LIN Wen-Xiong
   2012, 20(12): 1614-1620. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01614
   Abstract PDF
   Effects of temperature, soil humidity and soil cover on Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) pupae emergence
   ZHOU Fu-Cai, HU Qi-Jing, JIANG Jie-Zeng, GU Ai-Xiang, REN Jia, YANG Ai-Min, SHAO Jiu-Zhi
   2012, 20(12): 1621-1625. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01621
   Abstract PDF
   Effects of UV-B radiation on biological characteristics of differentcolor pea aphid morphs (Acyrthosiphon pisum)
   DU Jun-Li, WU De-Gong, ZHANG Ting-Wei, QIAN Xiu-Juan, LIU Chang-Zhong
   2012, 20(12): 1626-1630. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01626
   Abstract PDF
   Effects of temperature and initial inoculation density on root-knot nematode (Meloidogyne incognita) infection ability
   ZHANG Feng, LI Ying-Mei, HONG Bo, ZHANG Shu-Lian, CHEN Zhi-Jie
   2012, 20(12): 1631-1635. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01631
   Abstract PDF
   Biodegradation characteristics of chlorpyrifos by sodium alginate immobilized bacteria
   DUAN Hai-Ming
   2012, 20(12): 1636-1642. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01636
   Abstract PDF
   Effects of “plant-fish” integrated farming system on the growth and quality of Nelumbo nucifera Gaertn and Trapa acornis Nakano in the lowland areas
   YAO Xiang-Tan, SHEN Ya-Qiang, ZHANG Hong-Mei, WANG Run-Yi, XU Su-Qin, CHENG Wang-Da
   2012, 20(12): 1643-1649. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01643
   Abstract PDF
   Establishment of morphology simulation model for above-ground part of cotton plant
   CHEN Chao, PAN Xue-Biao, ZHANG Li-Zhen, PANG Yan-Mei, LIU Yan-Yan
   2012, 20(12): 1650-1656. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01650
   Abstract PDF
   Monitoring multiple cropping index using MODIS NDVI data- A case study of Bohai Rim
   LIANG Shou-Zhen, MA Wan-Dong, SHI Ping, CHEN Jin-Song
   2012, 20(12): 1657-1663. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01657
   Abstract PDF
   Mechanism of saline-alkali lands improvement of subsurface pipe drainage systems and agro-ecosystem response
   YU Shu-Hui, LIU Jin-Tong, LI Zhi-Xiang, LIU Hui-Tao, TAN Li-Mei
   2012, 20(12): 1664-1672. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01664
   Abstract PDF
   Study on the adaptability and potential application effects of subsurface pipe drainage system in the coastal areas of Hebei Province
   TAN Li-Mei, LIU Jin-Tong, LIU Hui-Tao, LIU Hong-Juan, YU Shu-Hui
   2012, 20(12): 1673-1679. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01673
   Abstract PDF
   Principle and practice of saline-alkali soil improvement via subsurface pipe engineering in coastal areas of East Hebei Province
   HAN Li-Pu, MA Feng-Jiao, YU Shu-Hui, LIU Jin-Tong
   2012, 20(12): 1680-1686. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01680
   Abstract PDF
   Simulating the changes of water table depth in coastal saline land with agro-subsurface drainage system
   LIU Hao-Jie, LIU Hong-Juan, TAN Li-Mei, LIU Jin-Tong
   2012, 20(12): 1687-1692. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01687
   Abstract PDF
   Response of water and salt movement to subsurface pipe drainage system in saline-alkali coastal areas of Hebei Province
   LIU Hui-Tao, TAN Li-Mei, YU Shu-Hui, XU Li, LIU Jin-Tong
   2012, 20(12): 1693-1699. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01693
   Abstract PDF
   Halophyte resources and community characteristics in different habitats with subsurface pipe drainage system
   WANG Wen-Hui, LIU Hui-Tao, MA Feng-Jiao, HAN Li-Pu, LIU Peng, XU Li, TAN Li-Mei, YU Shu-Hui, LIU Jin-Tong
   2012, 20(12): 1700-1705. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01700
   Abstract PDF
   Analysis of oat-straw salt ion accumulation and the potential for improvingsaline-alkali soils in coastal Hebei Province
   HAN Li-Pu, MA Feng-Jiao, LIU Jin-Tong, YU Shu-Hui, LIU Hui-Tao, TAN Li-Mei
   2012, 20(12): 1706-1712. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01706
   Abstract PDF
   Download Center
   More>