Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Effects of irrigation and nitrogen application on ammonia volatilization in solar greenhouse soils in winter-spring cucumber cultivation
   LI Yin-Kun, MEI Xu-Rong, WU Xue-Ping, HAO Wei-Ping, CHEN Min-Peng, XIA Xu, LI Hao-Ru
   2012, 20(11): 1413-1419. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01413
   Abstract PDF
   Effect of irrigation and nitrogen supply on physio-morphologicalindices of broomcorn millet at seedling stage
   WANG Hai-Ru, ZHANG Yong-Qing, DONG Wen-Xiao, YAN Jiang-Yan, FENG Xiao-Min, LI Peng
   2012, 20(11): 1420-1426. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01420
   Abstract PDF
   Effect of swine manure with different composting times onsoil fauna community and peanut yield
   SHI Lin-Lin, CHANG Zhi-Zhou, SHEN Ming-Xing, YU Jian-Guang, LU Chang-Ying, WANG Hai-Hou, ZHOU Xin-Wei
   2012, 20(11): 1427-1436. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01427
   Abstract PDF
   Effect of chicken manure with roxarsone on growth andarsenic accumulation in vegetables
   HUANG Lian-Xi, YAO Li-Xian, HE Zhao-Huan, ZHOU Chang-Min, LI Guo-Liang, GUO Bin, YANG Bao-Mei
   2012, 20(11): 1437-1442. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01437
   Abstract PDF
   Photosynthetic characteristics and yield of potato in potato/maize intercropping systems with different row number ratios
   HUANG Cheng-Jian, ZHAO Si-Yi, WANG Ji-Chun, WANG Long-Chang, ZHAO Yong, CAI Ye-Mao, TENG Yan, GAO Xu
   2012, 20(11): 1443-1450. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01443
   Abstract PDF
   Effect of maize row spacing on yield of pea/maize intercropping system
   ZHAO Jian-Hua, SUN Jian-Hao, LI Long, LI Wei-Qi
   2012, 20(11): 1451-1456. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01451
   Abstract PDF
   Effects of used plastic film disposal patterns on dry matter productionand water use efficiency of oil flax in arid areas
   WU Bing, GAO Yu-Hong, ZHAO Li, CHEN Yong-Jun, LING Peng, ZHANG Qiang, WANG Wang-Tian, NIU Jun-Yi
   2012, 20(11): 1457-1463. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01457
   Abstract PDF
   Impact of nighttime warming on soil microbial biomass carbon/nitrogen and activity in main winter wheat cropping areas in China
   ZHANG Ming-Qian, HAN Zheng-Fang, CHEN Jin, GUO Jia, TIAN Yun-Lu, ZHANG Bin, YANG Bing, ZHANG Wei-Jian
   2012, 20(11): 1464-1470. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01464
   Abstract PDF
   Analysis of nutrient and microbial Biolog function diversity in teasoils with different planting years in Fujian Anxi
   LIN Sheng, ZHUANG Jia-Qiang, CHEN Ting, ZHANG Ai-Jia, ZHOU Ming-Ming, LIN Wen-Xiong
   2012, 20(11): 1471-1477. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01471
   Abstract PDF
   Relational analysis of soil enzyme activities, nutrients and microbes inRobinia pseudoacacia plantations in the Yellow River Dalta withdifferent degradation degrees
   BAI Shi-Hong, MA Feng-Yun, LI Shu-Sheng, YAO Xiu-Fen
   2012, 20(11): 1478-1483. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01478
   Abstract PDF
   Effect of perennial drought environments on Citrus tangerina Hort. cv. "Chuanju" growth, nutrient absorption and physiology
   FAN Wei-Guo, LI Qing-Hong, WU Su-Fang
   2012, 20(11): 1484-1493. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01484
   Abstract PDF
   Correlation between tobacco leaf chemical compositionsand latitude in Sichuan Tobacco Region
   LI Jia-Ying, YU Jian-Jun, YE Xie-Feng, SHI Shuang-Shuang, WANG Long, MA Jun-Hong, WANG Wei-Ning
   2012, 20(11): 1494-1499. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01494
   Abstract PDF
   Investigation of cotton mega-environment based on fiberstrength selection and GGE biplot
   XU Nai-Yin, ZHANG Guo-Wei, LI Jian, ZHOU Zhi-Guo
   2012, 20(11): 1500-1507. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01500
   Abstract PDF
   Nitrogen metabolites in cucumber leaves treated with parsley root extracts
   BAO Yan-Yan, YUN Xing-Fu, ZHANG Dong-Dong, QIAN Cheng, GAO Xiao-Min, FU Chong-Yi
   2012, 20(11): 1508-1513. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01508
   Abstract PDF
   Gene expression profiling in response to allelopathic autotoxicityin melon by cDNA-AFLP
   ZHANG Zhi-Zhong, SUN Zhi-Hao, CHEN Wen-Hui, LIN Wen-Xiong
   2012, 20(11): 1514-1520. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01514
   Abstract PDF
   Soil faunal community structure in winter season under variousland use types in Guangzhou
   LI Qing-Fang, ZHANG Jia-En, QIN Zhong
   2012, 20(11): 1521-1526. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01521
   Abstract PDF
   Chiral selective effect of quizalofop-ethyl enantiomer toxics on Brachydanio rerio
   XU Yang-Guang
   2012, 20(11): 1527-1531. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01527
   Abstract PDF
   Growth kinetic model of Fusarium oxysporum under different pH
   LAN Jiang-Lin, XIAO Rong-Feng, LIU Bo, ZHU Yu-Jing, CHE Jian-Mei, LIN Kang-Mei
   2012, 20(11): 1532-1538. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01532
   Abstract PDF
   Impact of climate change in 1981-2009 on winter wheatphenology in the North China Plain
   XIAO Deng-Pan, TAO Fu-Lu
   2012, 20(11): 1539-1545. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01539
   Abstract PDF
   Difference between the WTP and WTA in cultural service value evaluation of agriculture ecosystems: Shanghai pond aquaculture case study
   FAN Xiao-Yun, YANG Zheng-Yong, TANG Ke-Yong, YANG Huai-Yu
   2012, 20(11): 1546-1553. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01546
   Abstract PDF
   Cultivated land carrying capacity and population migration in ecological barrier zone of the Three Gorges Reservoir
   YANG Xin-Yue, WEI Chao-Fu, NI Jiu-Pai
   2012, 20(11): 1554-1562. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.01554
   Abstract PDF
   Download Center
   More>