Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Arbuscular mycorrhizal fungi diversity and its relationship with soil environmental factors in different soil types
   MA Kun, TAO Yuan, DU Qian, WANG Zhan-Jun, JIANG Qi
   2011, 19(1): 1-7. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00001
   Abstract PDF
   Effect of submergence on rhizospheric soil enzyme activity and fertility of bermudagrass (Cynodon dactylon)
   TAN Shu-Duan, ZHU Ming-Yong, ZHANG Ke-Rong, ZHANG Quan-Fa, JIANG Li-Hong
   2011, 19(1): 8-12. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00008
   Abstract PDF
   Soil enzyme activity in spring potato fields under different mulching practices in double rice cropping area
   LIN Ye-Chun, ZENG Zhao-Hai, TANG Hai-Ming, XIAO Xiao-Ping, TANG Wen-Guang, YANG Guang-Li, HU Yue-Gao
   2011, 19(1): 13-18. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00013
   Abstract PDF
   Dual effect of fruit tree cultivation on soil physical characteristics
   SUN Lei, WANG Yi-Quan, ZHANG Yu-Lin, LI Jian-Bo, HU Hai-Yan
   2011, 19(1): 19-23. DOI: 10.3724/SP.J.10112011.00019
   Abstract PDF
   Reduction of nitrogen fertilizer application under different crop rotation systems in paddy fields of Taihu Area
   QIAO Jun, YAN Ting-Mei, XUE Feng, YANG Lin-Zhang, LU Ping
   2011, 19(1): 24-31. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00024
   Abstract PDF
   Ammonia volatilization and nitrogen balance after topdressing fertilization in paddy fields of Taihu Lake region
   ZHOU Wei, TIAN Yu-Hua, YIN Bin
   2011, 19(1): 32-36. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00032
   Abstract PDF
   Physiological response of seedling of “Liangyoupeijiu” and its parents to nitrogen nutrient
   XIANG Xiao-Liang, NING Shu-Ju, ZHU Lan-Fang, ZHANG Guo-Ying, WEI Dao-Zhi
   2011, 19(1): 37-41. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00037
   Abstract PDF
   Effect of biogas manure on arthropod community structure in eggplant field and eggplant yield
   YANG Qi, ZHANG Ben-Kai, YAO Yu-Gui, DING Ren-Jie, WU Hou-Zhang
   2011, 19(1): 42-46. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00042
   Abstract PDF
   Effect of rainwater harvesting via plastic film-covered ridge on soil moisture in Medicago sativa grassland and water use efficiency
   KOU Jiang-Tao, SHI Shang-Li
   2011, 19(1): 47-53. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00047
   Abstract PDF
   Effect of mulching mode on growth and water use of greenhouse pepper during fruiting stage
   WU Xing, LIANG Yin-Li, HAO Wang-Lin, LUO An-Rong, PENG Qiang, CHEN Chen
   2011, 19(1): 54-58. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00054
   Abstract PDF
   Ecological stoichiometric characteristics of oasis spring wheat fields under regulated deficit irrigation
   ZHANG Heng-Jia, HUANG Gao-Bao
   2011, 19(1): 59-62. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00059
   Abstract PDF
   Analysis of hydrochemical characteristics of domestic water in rural areas of Lanzhou City
   CHEN Yin-Ping, LUO Yong-Qing, TAO Ling, LI Yu-Qiang
   2011, 19(1): 63-68. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00063
   Abstract PDF
   Effect of high temperature at heading and flowering stage on seed-setting rate of rice recombinant inbreed line population (RIL47)
   ZHOU Hao, HU Wen-Bin, WANG Zuo-Ping, PENG Ke-Qin, XIAO Guo-Ying
   2011, 19(1): 69-74. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00069
   Abstract PDF
   Analysis of differential expression of leaf proteins in different hybrid rice during grain-filling
   HUANG Jin-Wen, LI ZhongXiong, CHEN Jun, ZHANG Zhi-Xing, LI Qi-Song, ZHENG Jia-Tuan, LIN Wen-Xiong
   2011, 19(1): 75-81. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00075
   Abstract PDF
   Diurnal variation characteristics of heterosis of peach photosynthetic performance in autumn
   ZHANG Bin-Bin, JIANG Wei-Bing, HAN Jian, HUA Xiang-Ping, XIE Zhi-Hua, MA Rui-Juan
   2011, 19(1): 82-86. DOI: DOI:10.3724/SP.J.1011.year_id].082
   Abstract PDF
   Changes in NDVI and yield of winter wheat cultivars with different plant types
   FENG Mei-Chen, YANG Wu-De
   2011, 19(1): 87-92. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00087
   Abstract PDF
   Effect of water stress and re-watering on relative water content, protective enzyme and photosynthetic characteristics of wild jujube
   ZHOU Zi-Yun, LIANG Zong-Suo, LI Shuo, LAI Wei-Feng
   2011, 19(1): 93-97. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00093
   Abstract PDF
   Effect of potassium on physiological indices of tomato cultivars with different resistances to nematode
   HU Wei, LI Jing-Zhao, ZHANG Shu-Xiang
   2011, 19(1): 98-102. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00098
   Abstract PDF
   Effect of seed priming on sorghum (Sorghum bicolor L.) seed germination and seedling growth under salt stress
   YANG Xiao-Huan, MA Jin-Hu, GUO Shu-Jin, LI Xin-Ji, LI Sheng
   2011, 19(1): 103-109. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00103
   Abstract PDF
   Character evolution and branch classification of Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.
   WANG Jian-Lin, Cirenyangjin, Dacizhuoga, WANG Zhong-Hong
   2011, 19(1): 110-119. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00110
   Abstract PDF
   Effect of continuous cropping on Angelica sinensis diurnal photosynthetic dynamics
   WANG Hui-Zhen, ZHANG Xin-Hui, LI Ying-Dong, ZHANG En-He
   2011, 19(1): 120-123. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00120
   Abstract PDF
   Allelopathic effect of salicylic acid on endogenous hormone content in Chinese fir clone
   YANG Mei, CAO Guang-Qiu, HUANG Yan-Hua, LIN Si-Zu
   2011, 19(1): 124-129. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00124
   Abstract PDF
   Allelopathic effect of Ageratina adenophora (Spreng.) leaf litter on four herbaceous plants in invaded regions
   WAN Huan-Huan, LIU Wan-Xue, WAN Fang-Hao
   2011, 19(1): 130-134. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00130
   Abstract PDF
   Influence of dietary copper and vitamin A on immune function of broilers
   GU Shao-Peng, ZHENG Ming-Xue, LI Bao-Jun, ZHANG Chun-Shan, SHEN Hong-Xing
   2011, 19(1): 135-140. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00135
   Abstract PDF
   Effect of Ceratocystis fimbriata infection on antioxidant enzyme activity of sweet potato root
   YU Leii-Ru, GAO Ling-Ling, GUO Jian-Wei, CHEN Xiao-Long, LI Xiu-Fen, HUANG Qiong, CHEN Hai-Ru
   2011, 19(1): 141-145. DOI: DOI:10.3724/SP.J.1011.year_id].0141
   Abstract PDF
   Sources and assessment of heavy metal contamination in water-level fluctuation zone of the Three Gorges Reservoir, China
   YE Chen, LI Si-Yue, ZHANG Quan-Fa
   2011, 19(1): 146-149. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00146
   Abstract PDF
   Tenebrio molitor L. bioaccumulation of heavy metal in municipal sewage sludge
   GAO Hong-Li, ZHANG Luo, LI Hong-Tao, ZHOU Wen-Zong
   2011, 19(1): 150-154. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00150
   Abstract PDF
   Image analysis method in application of digital image on diagnosing wheat nitrogen status
   LI Hong-Jun, ZHANG Li-Zhou, CHEN Xi-Ming, ZHANG Yu-Ming, CHENG Yi-Song, HU Chun-Sheng
   2011, 19(1): 155-159. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00155
   Abstract PDF
   Spatial distribution of pressure index of resource-saving farming system in main farming zones in China
   WANG Jing, PANG Huan-Cheng, REN Tian-Zhi, LI Yu-Yi, ZHAO Yong-Gan
   2011, 19(1): 160-166. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00160
   Abstract PDF
   Assessment framework and method of agricultural system resilience to drought——A case study of Xingtai City, Hebei Province
   SHANG Yan-Rui, CHEN Jia-Fei, ZHANG Rui-Qing, LI Min, ZHOU Fen-Fen, SHANG Hui-Lian
   2011, 19(1): 167-171. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00167
   Abstract PDF
   Assessment of natural rubber plantation life cycle in China
   XU Jie-Feng, WANG Xiao-Wen, WANG Le-Li, WANG Bo-Duo, LIN Ji-Quan, SONG Chao-Shan
   2011, 19(1): 172-180. DOI: DOI:10.3724/SP.J.1011.2011.00172
   Abstract PDF
   Estimation of virtual water consumption structure and water efficiency in cities and rural areas of Xinjiang
   SU Rui, CHEN Ya-Ning, ZHANG Yan, LI Wei-Hong, LENG Chao
   2011, 19(1): 181-186. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.0181
   Abstract PDF
   Tri-giant leap from red to black and then to green revolution in China in one century
   ZHANG Zheng-Bin, WANG Da-Sheng, CHEN Zhao-Bo, SUN Chuan-Fan, XU Ping
   2011, 19(1): 187-192. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00187
   Abstract PDF
   Grain increase in Northeast China under climatic change
   ZHANG Zheng-Bin, CHEN Zhao-Bo, SUN Chuan-Fan, XU Ping
   2011, 19(1): 193-196. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00193
   Abstract PDF
   Response and adaptation to climate change of agriculture and environment in Northeast China
   XIE Li-Yong, LI Yan, LIN Miao
   2011, 19(1): 197-201. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.0197
   Abstract PDF
   Strategic thought for sustainable agriculture development and industrialization in Northeast China
   LIU Chang-Jiang
   2011, 19(1): 202-204. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.0202
   Abstract PDF
   Preliminary practice and prospect of “Visual Management” of precision farming with new patterns in Shuangshan Base
   LIANG Qi-Zhang, QI Qing-Wen, LIANG Xun
   2011, 19(1): 205-210. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00205
   Abstract PDF
   Resource evolution pattern, land use change and related ecological effect in Hailun City
   LIU Zhi-Qiang, PAN Xiang-Wen, JIN Jian, CHEN Yuan, LI Zhao-Lin
   2011, 19(1): 211-216. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00211
   Abstract PDF
   Progress in molecular and physiological mechanisms of water-saving by compensation for water deficit of crop and how they relate to crop production
   ZHOU Lei, GAN Yi, OU Xiao-Bin, WANG Gen-Xuan
   2011, 19(1): 217-225. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.0217
   Abstract PDF
   Research progress on tolerance of Indian mustard (Brassica juncea L.) to heavy metal
   SUN Tao, ZHANG Yu-Xiu, CHAI Tuan-Yao
   2011, 19(1): 226-234. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2011.00226
   Abstract PDF
   Download Center
   More>