Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Effect of fertilization on soil fertility, wheat yield and quality in Shajiang black soil
   CAO Cheng-Fu, KONG Ling-Cong, ZHANG Cun-Ling, ZHAO Bin, ZHAO Zhu, ZHANG Yao-Lan, DU Shi-Zhou
   2008, 16(5): 1073-1077. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01073
   Abstract PDF
   Effect of fallow and fertilization on soil mineral nitrogen in summer maize
   SU Tao, WANG Zhao-Hui, ZAI Song-Mei, LI Sheng-Xiu
   2008, 16(5): 1078-1082. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01078
   Abstract PDF
   Population quality and grain yield construction of mid-season indica hybrid rice “Wandao153” under different N applications
   WU Wen-Ge, YANG Lian-Song, SU Ze-Sheng, ZHANG Yu-Hai, BAI Yi-Song, ZHAO Jue-Jian, HU Gen-Sheng, FANG Wen-Jie
   2008, 16(5): 1083-1089. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01083
   Abstract PDF
   Effect of crop rotation and nitrogen fertilization on wheat quality and variation coefficient
   CUI Huan-Hu, JING Hua, WANG Yu-Zhi, LU La-Hu, MA Ai-Ping
   2008, 16(5): 1090-1094. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01090
   Abstract PDF
   Effect of regulated deficit irrigation on soil nitrogen in spring wheat fields
   ZHANG Bu-Chong, ZHAO Wen-Zhi, ZHANG Wei
   2008, 16(5): 1095-1099. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01095
   Abstract PDF
   Application of ASI systematic approach on Panyu banana orchard soils
   LI Guo-Liang, YAO Li-Xian, FU Chang-Ying, HE Zhao-Huan, TU Shi-Hua
   2008, 16(5): 1100-1095. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01100
   Abstract PDF
   Effect of sewage sludge compound fertilizer on soil enzyme activity and growth of Poa annua Linn.
   YAN Shuang-Dui, BU Yu-Shan, LIU Li-Jun
   2008, 16(5): 1104-1108. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01104
   Abstract PDF
   Effect of genotype and sowing time on growth, development and yield of high quality wheat
   PEI Xue-Xia, WANG Jiao-Ai, DANG Jian-You, ZHANG Ding-Yi
   2008, 16(5): 1109-1115. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01109
   Abstract PDF
   Effect of tobacco formulated fertilizer synergist on the contents of endogenousphytohormones and polyamine in flue-cured tobacco root system
   ZHANG Xue-Qin, PENG Ke-Qin, WANG Shao-Xian, XIAO Lang-Tao, LI Zai-Jun, KU Wen-Zhen, TONG Jian-Hua
   2008, 16(5): 1116-1121. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01116
   Abstract PDF
   Evaluation of adaptability of conservation tillage in Loess Plateau semi-arid areas
   SUN Li-Jun, ZHANG Ren-Zhi, HUANG Gao-Bao, CAI Li-Qun
   2008, 16(5): 1122-1126. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01122
   Abstract PDF
   Biogeochemical circulation and management countermeasures of N and P in coastal wetlands of southern Laizhou Bay
   ZHANG Xu-Liang, GU Dong-Qi, FENG Ai-Ping, SUI Yu-Zhu
   2008, 16(5): 1127-1133. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01127
   Abstract PDF
   Vertical distribution of organochlorine pesticide residue along soil profile in agricultural soils of Huizhou
   TAN Zhen, LI Chuan-Hong, YU Lin-Wei, XIE Yi-Fa, LEI Ze-Xiang
   2008, 16(5): 1134-1137. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01134
   Abstract PDF
   Diversity and stability of peanut kernel quality in different ecological regions of Shandong Province
   WANG Cai-Bin, LIU Yun-Feng, WU Zheng-Feng, ZHENG Ya-Ping, WAN Shu-Bo, SUN Kiu-Xiang, SUN Xue-Wu, FENG Hao
   2008, 16(5): 1138-1142. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01138
   Abstract PDF
   Analysis of water consumption and yield characteristic of aerobic rice in North China
   LIU Zhi-Juan, YANG Xiao-Guang, XUE Chang-Ying, ZHANG Qiu-Ping, B.A.M.Bouman, WANG Hua-Qi
   2008, 16(5): 1143-1148. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01143
   Abstract PDF
   Comparative analysis of photosynthetic characteristics of different cotton cultivars
   ZHANG Bian-Jiang, WANG Rong-Fu, ZHANG Xiang-Gui, NI Wan-Chao
   2008, 16(5): 1149-1153. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01149
   Abstract PDF
   Selection of drought resistant materials and drought resistant index for maize in South China
   LIAO Jiang-Lin, HE Xi-Quan, SHENG Liang-Xue, XIAO Guo-Ying, ZENG Jian-Bo
   2008, 16(5): 1154-1157. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01154
   Abstract PDF
   Adverse temperature tolerance induction in cabbage seed at germination stage
   WANG Guang-Yin, GU Gui-Lan, ZHANG Ling-Yun
   2008, 16(5): 1158-1162. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01158
   Abstract PDF
   Temperature-driven climatic factors and their impact on the fertility of hybrid rice at anthesis
   TONG Zhi-Ting, LI Shou-Hua, DUAN Wei-Xin, DENG Yun, TIAN Xiao-Hai
   2008, 16(5): 1163-1166. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01163
   Abstract PDF
   Spatio-temporal pattern of cold and frost damage in China
   GAO Mao-Fang, QIU Jian-Jun, LIU San-Chao, QIN Zhi-Hao, WANG Li-Gang
   2008, 16(5): 1167-1172. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01167
   Abstract PDF
   Ameliorative effect of exogenous Ca2+and GA3 on Peganum harmala alkaloid inhibition in germinating cucumber seeds
   LIU Jian-Xin, HU Hao-Bin, WANG Xin
   2008, 16(5): 1173-1177. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01173
   Abstract PDF
   Effect of calmodulin antagonist W7 on antioxidant systems of roots of cucumber seedlings under hypoxia stress
   JIAO YanSheng, GUO ShiRong, LI Juan, FAN HuaiFu, MA RongLi, HUANG BaoJian
   2008, 16(5): 1178-1182. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01178
   Abstract PDF
   Effect of salicylic acid on antioxidant enzymes of Chinese fir seedling under drought-stress
   DING Guo-Chang, LIN Si-Zu, WANG Ai-Ping, CAO Guang-Qiu
   2008, 16(5): 1183-1187. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01183
   Abstract PDF
   Relationship between eucalyptus resistance to eucalyptus dieback and defense enzyme system
   FENG Li-Zhen, CHEN Quan-Zhu, GUO Wen-Shuo, ZHU Jian-Hua, CHEN Hong-Mei
   2008, 16(5): 1188-1191. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01188
   Abstract PDF
   Evaluation of resistance of apple cultivars to Venturia inaequalis
   HU Xiao-Ping, LIANG Zhen-Yu, YANG Jia-Rong, YANG Zhi-Wei
   2008, 16(5): 1192-1196. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01192
   Abstract PDF
   Effect of tri-dimensional eco-agriculture pattern in Karst peak-cluster zones-A case study of Guohua Demonstration Area in Pingguo County,Guangxi Zhuang Autonomous Region
   WU Kong-Yun, JIANG Zhong-Cheng, LUO Wei-Qun, QING Xiao-Qun
   2008, 16(5): 1197-1200. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01197
   Abstract PDF
   Sustainability of eco-agricultural patterns in hilly red soil areas
   WU Da-Fu, CHEN Hong-Wei, WANG Xiao-Long, LI Zhong-Pei, HE Yuan-Qiu
   2008, 16(5): 1201-1207. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01201
   Abstract PDF
   Comprehensive utilization of rural straw resource in Jiangsu Province-Economic analysis on biomass power generation in Yancheng
   JIANG Dong-Mei, ZHU Pei-Xin
   2008, 16(5): 1208-1212. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01208
   Abstract PDF
   Analysis and evaluation of ecological landscape pattern of Tianbaoyan Nature Reserve of Fujian
   CHEN Chuan-Ming
   2008, 16(5): 1213-1217. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01213
   Abstract PDF
   Pleioblastus amarus community recovery from slash-and-burn Chinese fir through near-natural method
   DONG Jian-Wen, HUANG Qi-Tang, CHEN Shi-Pin, LIN Jin-Guo
   2008, 16(5): 1218-1224. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01218
   Abstract PDF
   Functions and assessment methods of protecting soil fertility of agro-forestry ecosystems
   XIAO Hong-Sheng, WANG Yong, LUO Shi-Ming
   2008, 16(5): 1225-1229. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01225
   Abstract PDF
   Evaluation of the development of agro-recycling economy in Hebei Province using integrated index system
   JIA Shi-Jing, LIU Yin-Cang, WANG Hui-Jun
   2008, 16(5): 1230-1233. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01230
   Abstract PDF
   Comprehensive evaluation method for sustainable utilization of agricultural resources in Fujian Province
   CHEN Jia-Jin, LI Li-Chun, LI Wen
   2008, 16(5): 1234-1238. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01234
   Abstract PDF
   Analysis of the dynamics of sustainable development in Shaanxi Province
   XIAO Ling, CHAO Shi-Jun, ZHAO Xian-Gui, WANG Hong-Bo
   2008, 16(5): 1239-1243. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01239
   Abstract PDF
   Empirical analysis of coupling principles of ecological environment with urbanization in Xianyang City
   CHEN Dong-Qin, LU Xin-Wei
   2008, 16(5): 1244-1247. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01244
   Abstract PDF
   Environmental monitoring and evaluation of Weihai Bay seawater
   ZHANG Shao-Hua, YUAN Yong-Dang, LIU Zhen-Lin, SHI Kun-Tao, SONG Zong-Cheng, WANG Tong-Hua
   2008, 16(5): 1248-1252. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01248
   Abstract PDF
   Application of Apack software on analyzing spatial pattern of wetland landscape on the Zoige Plateau
   BAI Jun-Hong, OUYANG Hua, WANG Qing-Gai, DING Qiu-Yi, GAO Hai-Feng
   2008, 16(5): 1253-1256. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01253
   Abstract PDF
   Villagers' will to pay for rural domestic pollution in water sources area
   FENG Qing, WANG Xiao-Yan, ZHANG Ya-Fan, YIN Jie, WANG Lian-Rong
   2008, 16(5): 1257-1262. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01257
   Abstract PDF
   Elementary study on the framework of standard system for eco-agriculture in China
   QIU Jian-Jun, LI Jin-Cai, LI Zhe-Min, YOU Xia, REN Tian-Zhi
   2008, 16(5): 1263-1268. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01263
   Abstract PDF
   Certification standards for eco-agriculture garden, village and county in China
   REN Tian-Zhi, WANG Qing-Li, FANG Fang, YAN Cheng, YIN Chang-Bin
   2008, 16(5): 1269-1274. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01269
   Abstract PDF
   Categories of eco-agriculture models in China
   LI Jin-Cai, ZHANG Shi-Gong, QIU Jian-Jun, REN Tian-Zhi
   2008, 16(5): 1275-1278. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01275
   Abstract PDF
   Standardized structure design of tetrad-ecoagricultural pattern in North China
   SUN Bei-Lie, CHEN Cong-Bin, LIU Yang
   2008, 16(5): 1279-1282. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01279
   Abstract PDF
   Economic analysis and standardization of “pig-biogas-fruit” eco-agriculture model in South China
   WANG Li-Gang, QU Feng, YIN Xian-Zhi, QIU Yong-Hong, HUANG De-Qing, TAO Min-Shi
   2008, 16(5): 1283-1286. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01283
   Abstract PDF
   Economic benefit of pentad-ecological homestead patterns-A case study of“fruit-livestock-biogas pit-water cellar-grass” pattern in Luochuan County, Shaanxi Province
   GAO Chun-Yu, BI Yu-Yun, ZHAO Shi-Ming, LI Bao-Yu
   2008, 16(5): 1287-1292. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01287
   Abstract PDF
   Key technology for ecological application of large-scale biogas project
   GAN Shou-Wen, XU Zhao-Bo, HUANG Wu
   2008, 16(5): 1293-1297. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01293
   Abstract PDF
   Analysis of nutritive value of biogas residues and heavy metal content in feedstuff with biogas residues and the pork fed on it
   ZHANG Hao, LEI Zhao-Min, DOU Xue-Cheng, LU Biao, LI Qiang
   2008, 16(5): 1298-1301. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01298
   Abstract PDF
   Increment of investment on environment protection is the key point of compensation for ecological debt
   GUO Shu-Tian
   2008, 16(5): 1302-1304. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01302
   Abstract PDF
   Water and food security in China
   ZHANG Zheng-Bin, XU Ping
   2008, 16(5): 1305-1310. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01305
   Abstract PDF
   Review on non-point source pollution in Miyun Reservoir
   HUANG Sheng-Bin, YE Zhi-Han, LIU Bao-Yuan
   2008, 16(5): 1311-1316. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01311
   Abstract PDF
   Uptake, translocation and accumulation of cadmium in plant
   ZHANG Yu-Xiu, YU Fei, ZHANG Yuan-Ya, SONG Xiao-Qing
   2008, 16(5): 1317-1321. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01317
   Abstract PDF
   Ecological application of metagenomics in microbial research
   ZHANG Li, ZHOU Qing
   2008, 16(5): 1322-1325. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01322
   Abstract PDF
   Ecological effect of photorespiration of plants under environmental stress
   DAI Hao, ZHOU Qing, YE Ya-Xin
   2008, 16(5): 1326-1330. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01326
   Abstract PDF
   Development and comparison of catchment hydrological models: From infancy to maturity
   LU Yun-Gang, YANG Yong-Hui, FAN Jing, LIU Chang-Ming
   2008, 16(5): 1331-1337. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01331
   Abstract PDF
   Effects of Pb2+ on photosynthesis of Eichhornia crassipes leaves
   LI Yu-Hong, HUANG Xiao-Yu, LIN Zhi-Yong
   2008, 16(5): 1338-1340. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2008.01338
   Abstract PDF
   Download Center
   More>